BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

podinspektor w Biurze Zarządu – 1 etat

(Nr ref. 02-ZZM-2015)

 


1) Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe przyrodnicze lub administracyjne,

c) staż pracy: minimum 12 miesięcy stażu pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 
2) Wymagania dodatkowe

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014 poz. 1202);

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).

- Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2014 poz. 782)

b) znajomość:

- Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 r. Nr 256, poz. 1804 z późn. zm.)

- Statutu ZZM stanowiącego załącznik do uchwały nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. oraz wynikających z niego zadań i zagadnień merytorycznych,

c) Znajomość struktury organizacyjnej Zarządu Zieleni Miejskiej i jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków

d) bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

e) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

f) zorientowanie na realizowanie postawionych celów, dokładność, zaangażowanie

g) odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 
3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

4) Zakres obowiązków

- Obsługa mieszkańców w zakresie: pomocy w uzyskaniu wyczerpujących informacji na temat działalności ZZM; koordynowanie postępowań w przypadku gdy konieczne jest podjęcie jednoczesnych działań lub wydanie opinii kilku komórek organizacyjnych ZZM; prowadzenie konsultacji spraw wnoszonych do ZZM w zakresie wykraczającym

poza obowiązujące w jednostce procedury zewnętrzne.

- Współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków.

- Obsługa zaparzenia biura ZZM, w szczególności analiza, ewidencjonowanie i zaspokajanie potrzeb komórek organizacyjnych ZZM w zakresie zakupów koniecznych dla właściwego ich funkcjonowania oraz standardów prawidłowej obsługi mieszkańców; analiza, ewidencjonowanie i realizacja potrzeb komórek organizacyjnych ZZM w zakresie usług transportowych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki i standardów prawidłowej obsługi mieszkańców, w tym opracowywanie zasad i procedur w zakresie gospodarki środkami transportu; opracowanie i realizacja potrzeb w zakresie obsługi poligraficznej ZZM, zapewnienie, ewidencja i wydzielanie druków ścisłego zarachowania i odpowiednich pieczęci; procedowanie spraw związanych z ubezpieczeniem ZZM;

- Obsługa sekretaryjna ZZM;

- Obsługa kancelaryjna ZZM w zakresie poczty przychodzącej, wewnętrzne i wychodzącej;

- Prowadzenie zakładowego archiwum;

- Prowadzenie ewidencji i dokumentacji Biura Zarządu;

- prowadzenia i aktualizacji baz danych zawierających całą dokumentację (wnioski, pisma, sprawy itp.) wpływającą do ZZM od wnioskodawców (petentów) wraz z cyfrowym jej skanowaniem oraz elektronicznym repozytorium.

 
5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: 1 etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Za Torem 22;

d) Opis stanowiska pracy:

- równoważny system czasu pracy,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu i poza siedzibą, w tym praca będzie wymagała udziału w posiedzeniach Rad Dzielnic, które odbywają się wg. ustalonego harmonogramu również w godzinach popołudniowych i wieczornych,

- możliwa konieczność pracy w soboty i w niedziele z zachowaniem 40 godzinnego tygodnia czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 2000 zł do 2500 zł brutto miesięcznie na 1 etat.


6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w sekretariacie ZZM) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 02-ZZM-2015" - w terminie do dnia: 28.07.2015 r.

Decyduje data wpływu do ZZM.

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZZM ul. Za Torem 22,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 656 39 40

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 
Dyrektor Piotr Kempf


 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (Nr ref. 02-ZZM-2015)