ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA – Procedura sporządzania planu

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 10 lipca 2015 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 15 września 2015 r.
  3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 1088/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2017 r.
  4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 6 czerwca 2017 r. oraz ponownie - 1 sierpnia 2017 r.
  5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 6 października 2017 r.
  6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 16 października do 14 listopada 2017 r.
  7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 8 listopada 2017 r.
  8. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 28 listopada 2017 r.
  9. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 3557/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2017 r.
  10. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień ustawowych - 5 luteggo 2018 r.


powrótPowrót do strony głównej planu