BIP Archiwalny - ZSO15 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
 
 
 
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SEKRETARZ SZKOŁY

 

 

1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. 223 poz.1458):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • posiadanie wykształcenia wyższego o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i posiada 4 letnią praktykę, lub wykształcenie średnie i 5 letnią praktykę na stanowisku sekretarza,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku sekretarza,
 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 r. (Dz. U. z 1999 r., nr 112, poz. 1319 z późn. zm.), w szczególności; przyjmowania i obiegu korespondencji, rejestracji i znakowania spraw, wysyłania i doręczania pism,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu2. Wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa oświatowego, przepisów - Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela;
 • biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (min. Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
 • biegła znajomość ZSZO;
 • swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • łatwość w redagowaniu pism urzędowych zgodnych z JRWA;
 • znajomość programów: SIO „stary” oraz modernizowany, Archiwo, Universo, Veryfico, Logico, Maestro, Corso, Omikron;
 • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań;
 • znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych;
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.

Uwaga:Wynik postępowania to łączny wynik analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań oraz rozmowy kwalifikacyjnej
3. Zakres obowiązków

 • prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela związanych z funkcjonowaniem szkoły;
 • sprawna bieżąca obsługa klientów placówki oraz efektywne prowadzenie sekretariatu;
 • prowadzenie Ksiąg Sekretariatu pism wychodzących i przychodzących, rejestracja faktur;
 • sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu SIO, OKE, itp.;
 • prowadzenie dokumentacji ZSO nr 15 zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora placówki i władz nadrzędnych;
 • prowadzenie dokumentacji spraw uczniowskich, wydawanie zaświadczeń uczniom, prowadzenie księgi uczniów, bieżąca sprawozdawczość dotycząca uczniów, przechowywanie bieżących arkuszy ocen i dokumentacji uczniów, wypisywanie legitymacji szkolnych lub ich prolongata, wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i dyplomów, prowadzenie ewidencji świadectw;
 • rozliczanie druków ścisłego zarachowania;
 • archiwizowanie arkuszy ocen i dokumentacji przebiegu nauczania;
 • prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących;
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 • wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb;
 • terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.
4. Warunki pracy i płacy:

 • Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).
 • Miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Krakowie, ul. Rydygiera 20, 30-695 Kraków
 • Rodzaj umowy: zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony, podległość służbowa Dyrektorowi ZSO nr 15 w Krakowie
 • Rozpoczęcie zatrudnienia: 17 sierpnia 2015 r.
 • Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.5. Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sekretarza,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, szczególnie zaświadczeń lub certyfikaty dotyczące ZSZO
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły” w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15, 30-695 Kraków ul. Rydygiera 20 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu do dnia 24 lipca 2015 r. do godz. 13:00.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)”


7. Ilość etatów
1.
Dyrektor mgr Danuta Kohut

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 ()