BIP MJO - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
OGŁASZA PONOWNY NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA ds. PŁAC


1.Wymagania formalne:

spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,

wykształcenie wyższe i 4 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 2 lata lub

wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 3 lata

 

2. Wymagania dodatkowe:

znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy,

znajomość obsługi programów: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą, Płatnik, System Informacji Oświatowej,

znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

biegła znajomość komputera (WORD, EXCEL),

komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

3. Zakres obowiązków:

prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej w programie ZSZO.

prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.

sporządzanie list płac na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi do wypłaty.

sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników.

sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw płacowych (ZSZO, SIO, GUS i innych).

wydawanie zaświadczeń o zarobkach.

obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników zatrudnionych w ZSPS

sporządzanie PIT-ów dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami.

prowadzenie spraw emerytalno – rentowych.

rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS.

sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, korygowanie wszelkich zmian dotyczących czasu pracy, lub danych pracowników i wysyłanie ich drogą elektroniczną, sporządzanie rocznych deklaracji ZUS.

drukowanie potwierdzenia ubezpieczenia dla wszystkich pracowników (RMUA ) zgodnie z przepisami.

 

4. Warunki pracy i płacy:

zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,

wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50 poz. 398) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego,

miejsce pracy: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego,

Pl.Matejki 11

 

5. Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

list motywacyjny i CV,

dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

zaświadczenie o niekaralności (dotyczy osoby, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z póżn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie (osobiście lub listownie) w sekretariacie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego pl. Matejki 11 31-157 w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00 od dnia 30.06.2015 roku do 17.07.2015 roku.

 

7. Ilość etatów:

wymiar czasu pracy: 1 etat,

zatrudnienie od 01.08.2015r.

 

Aplikacja winna zawierać adnotację:

„Nabór na stanowisko specjalisty ds. płac” w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie"

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta Krakowa, na stronie BIP ZSPS oraz na tablicy informacyjnej w ZSPS.

 

Dyrektor mgr Paweł Mucha

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ()