BIP MJO - Centrum Kształcenia Ustawicznego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą:

os. Szkolne 21 (tel. 12 644-51-66; 12 642-19-00)

zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

 (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. uczniowskich

(pełny wymiar czasu pracy tj. 1  etat.

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1)      wymagania zgodne z art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych określonych

      dla stanowisk  urzędniczych

2)      wykształcenie co najmniej średnie

3)      posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

4)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5)      cieszy się nieposzlakowaną opinią

2.  Wymagania  dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

     -     znajomość zagadnień prawa oświatowego,

-          znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych (np. fax, ksero)

-          umiejętność korzystania z Internetu

-          znajomość Statutu Centrum

-          znajomość struktury szkoły

 

3.  Zakres obowiązków referenta ds. uczniowskich  obejmuje w szczególności:

I.                   Zapewnienie prawidłowej i kulturalnej obsługi petentów

 1. Przyjmowanie dokumentów kandydatów do szkół dla dorosłych oraz ich ewidencjonowanie.
 2. Przygotowanie dokumentacji słuchaczy szkół dla dorosłych przystępujących do egzaminów semestralnych, poprawkowych, dojrzałości.
 3. Przygotowanie dokumentacji szkół dla dorosłych do zakończenia roku szkolnego

a/   przygotowanie protokołów egzaminacyjnych

b/  wydawanie druków arkuszy ocen

 1. Wypisywanie legitymacji oraz identyfikatorów dla słuchaczy szkół dla dorosłych.
 2. Wypisywanie zaświadczeń dla słuchaczy szkół dla dorosłych.
 3. Prowadzenie bieżącej korespondencji w zakresie szkół dla dorosłych.
 4. Prowadzenie listy słuchaczy i ich kontrola z dziennikami.
 5. Sporządzanie odpisów arkuszy ocen
 6. Przyjmowanie i wydawanie dokumentów słuchaczy szkół dla dorosłych.
 7. Sporządzanie sprawozdań  SIO w zakresie szkół dla dorosłych.
 8. Prowadzenie pełnej działalności informacyjnej w zakresie funkcjonowania szkół dla dorosłych /gabloty itp./.

 Warunki pracy i płacy

1)  Rodzaj umowy: umowa o pracę na cały etat na okres próbny, następnie na czas określony   (praca zmianowa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-16:00 lub 10:00 –18:00).

2) płaca zasadnicza:  wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów    z dnia 18 marca 2009r. (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późniejszymi zmianami) oraz    regulaminem wynagradzania pracowników administracji i obsługi w Centrum Kształcenia  Ustawicznego w Krakowie

3) miejsce pracy: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie,               os. Szkolne 21

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) List motywacyjny,

2) życiorys (cv),

3) Kopie dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje

4) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

    za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo 

    skarbowe

5) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  

     rekrutacji

6) Dokumenty potwierdzające staż pracy

7) Dowód osobisty do wglądu (część określająca obywatelstwo polskie)

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły pok. 101 I piętro  w godz. 08:00 – 16:00  do dnia 30.07.2015r.

O terminie postępowania w formie  rozmowy kwalifikacyjnej  mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko referenta ds. uczniowskich, osoby spełniające wymagania powiadomione zostaną telefonicznie.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego na stanowisko referent ds. uczniowskiech z dnia 25/06/2015r