BIP - Muzeum Armii Krajowej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. generała Emila Fieldorfa „Nila” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Archiwista

Miejsce pracy: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”

ul. Wita Stwosza 12

31-511 Kraków

Stanowisko: Archiwista

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie średnie

- znajomość przepisów archiwalnych

- doświadczenie w pracy archiwalnej (co najmniej pół roku)

- doświadczenie w organizacji wystaw

- doświadczenie w redagowaniu pism

- znajomość programu MUSNET

- inicjatywa/przedsiębiorczość

- komunikatywność

- umiejętność planowania i organizacji pracy

- mile widziana znajomość języka angielskiego

- wysoka kultura osobista

- skrupulatność i dokładność

- sumienność i rzetelność

- umiejętność pracy w zespole

 

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 

- Segregacja i porządkowanie materiałów archiwalnych,

- Ewidencjonowanie materiałów archiwalnych,

- Udział w procesie digitalizacji i dokumentacji fotograficznej materiałów archiwalnych,

- Udział w inwentaryzacji zbiorów muzealnych,

- Udostępnianie zbiorów muzealnych oraz prowadzenie stosownej dokumentacji,

- Przygotowywanie i przeprowadzanie kwerend oraz informacji o zbiorach archiwalnych,

- Opieka nad ekspozycją i prowadzenie stosownych rejestrów,

- Opieka nad magazynami zbiorów,

- Pomoc w pozyskiwaniu zbiorów gł. archiwalnych,

- Czuwanie nad bezpieczeństwem zbiorów archiwalnych,

 

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej

2. List motywacyjny

3. Dokument potwierdzający wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej)

4. Własne oświadczenie o niekaralności

 

Liczba wolnych miejsc pracy:

1 etat – praca od poniedziałku do piątku, z możliwością pracy w soboty i niedziele (dyżury)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)."

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 3 lipca 2015 roku osobiście – Kancelaria Muzeum (Kancelaria jest czynna w godzinach 7:00 – 15:00) lub korespondencyjnie na adres:

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. generała Emila Fieldorfa „Nila”

ul. Wita Stwosza 12

31-511 Kraków

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"Dotyczy naboru pracownika na stanowisko:

Archiwista"

 

Znaczenie ma data wpływu do Muzeum.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną – wyjątek stanowi sytuacja w której dokument jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2013 r. poz. 262 późn. zm.)

Informacje dodatkowe

 

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń w Muzeum.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej ()