BIP - Muzeum Armii Krajowej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. generała Emila Fieldorfa „Nila” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Kasjer

Miejsce pracy: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”

ul. Wita Stwosza 12

31-511 Kraków

Stanowisko: Kasjer

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie minimum  średnie maturalne,

- minimum dwuletnie doświadczenie w pracy kasjera,

- bardzo dobra znajomość  zagadnień z zakresu  obsługi kas fiskalnych,

- znajomość programu Comarch  Optima- Moduł/ Handel/Kasa-Bank

- znajomość gospodarki magazynowej,

- doświadczenie w działalności handlowej w zakresie kontaktów z kontrahentami,

- łatwość nawiązywania kontaktów,

- chęć rozwoju zawodowego oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- samodzielność oraz zaangażowanie wykonywane obowiązki.

 

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

- profesjonalna obsługa klienta w zakresie sprzedaży usług  świadczonych przez Muzeum,

- obsługa kasy fiskalnej,

- sporządzanie dokumentacji w zakresie sprzedaży ( dziennej, okresowej ),

- sporządzanie raportów kasowych dokumentujących stan oraz obrót środków pieniężnych,

- sporządzanie zestawień sprzedaży wg kontrahentów,

- monitorowanie stanu towarów i realizacja zamówień towarów  u dostawców,

- wystawianie faktur sprzedaży


Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej

2. List motywacyjny

3. Dokument potwierdzający wykształcenie (świadectwo maturalne)

4. Własne oświadczenie o niekaralności


Liczba wolnych miejsc pracy:

1 etat – praca od wtorku do soboty

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)."

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 3 lipca 2015 roku osobiście – Kancelaria Muzeum (Kancelaria jest czynna w godzinach 7:00 – 15:00) lub korespondencyjnie na adres:
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. generała Emila Fieldorfa „Nila”

ul. Wita Stwosza 12

31-511 Kraków

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"Dotyczy naboru pracownika na stanowisko:

KASJER"

Znaczenie ma data wpływu do Muzeum.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną – wyjątek stanowi sytuacja w której dokument jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2013 r. poz. 262 późn. zm.)

Informacje dodatkowe


Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń w Muzeum.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej ()