BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Usług Rynku Pracy:

Referat Organizacji Szkoleń

/miejsce wykonywania pracy/

 

Specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta 3 etaty

/nazwa stanowisk/a pracy/

 

 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 


1. Wymagania niezbędne (formalne)

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2014r. poz. 1202)
 2. Wykształcenie wyższe mile widziane: administracja publiczna, prawo, ekonomia, kulturoznawstwo, socjologia )

Minimum 6 – miesięczne doświadczenie zawodowe w Instytucjach Rynku Pracy realizujących zadania określone w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nabyte w trakcie : wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych lub 6-cio miesięcznego stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych .

 

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących organizacji szkoleń,
 2. znajomość przepisów Kodeksu Pracy,
 3. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 4. swoboda wypowiadania się w mowie i piśmie,
 5. biegła obsługa komputera,
 6. komunikatywność,
 7. predyspozycje do pracy związanej z obsługą klienta,
 8. łatwość nawiązywania kontaktów,
 9. doświadczenie w pracy z klientem,
 10. umiejętność pracy w zespole,
 11. samodzielność i odpowiedzialność,
 12. odporność na stres.3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku


 

 1. informowanie o usługach szkoleniowych i ich promowanie,
 2. diagnozowanie potrzeb szkoleniowych rynku pracy i osób,
 3. planowanie szkoleń,
 4. udział przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych,
 5. wdrażanie czynności proceduralnych organizacji i realizacji zakupionych szkoleń grupowych,
 6. udział w postępowaniu przy kierowaniu na szkolenie w trybie indywidualnym,
 7. monitorowanie przebiegu szkoleń,
 8. udział w postępowaniu przy finansowaniu kosztów egzaminu, uzyskania licencji,
 9. udział w postępowaniu przy finasowaniu studiów podyplomowych,
 10. udział w postępowaniu przy finasowaniu bonów szkoleniowych,
 11. prowadzenie analiz efektywności i skuteczności szkoleń,
 12. udział w postępowaniu w sprawie dofinansowania pracowników i pracodawców na kształcenie
 13. ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 14. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej zakresu zadań Stanowiska,
 15. inne prace zlecone przez Kierownika Referatu w ramach Stanowiska.


 4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadri Szkoleń Pracowników, pok. 220) lub ze strony internetowej Urzędu lub Biuletynu Informacji Publicznej,
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
 9. przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.5. proponowane wynagrodzenie

 

Według kategorii IX, wynagrodzenie zasadnicze brutto: 1800-2100 zł

 

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska na które ogłoszono nabór a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko:

specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta 3 etaty w terminie od 23.06.2015 r. do dnia 06.07.2015 r. .

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą :

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2014r.Nr 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ).

 
Dyrektor

 

 

Z-CA DYREKTORA

ds. Rynku Pracy

 

Waldemar Jakubas

 

 


 

 

 

 

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Dział Usług Rynku Pracy

Referat Organizacji Szkoleń

 

………………………………………………………………..

specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta 3 etaty

…………………………………………………………………

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 19 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 14 kandydatów spełniło wymogi formalne.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 14.07.2015r.od godz.9.00 pok. nr 218 - I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

O godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU