BIP MJO - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciel pedagog


1. Wymagania formalne

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogiki.2. Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej, w tym terapia ruchu
 • dodatkowe uprawnienia specjalistyczne - kursy kwalifikacyjne lub studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej.3. Zakres obowiązków

 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • współpraca z rodzicami w zakresie wspomagania terapii pedagogicznej
 • współpraca z zaspołem terapeutów - pedagogów, psychologów i logopedów
 • wspólpraca ze szkołami, placówkami.

 4. Warunki pracy i płacy:

 • zatrudnienie na czas określony 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 roku z możliwością zmiany na czas nieokreślony
 • wymiar zatrudnienia 1 etat (20 godz./tyg.) - zatrudnienie na podst. Karty Nauczyciela
 • wynagrodzenie zgodne z tabelą wymagrodzeń nauczycieli.5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykszatłcenie,
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegajacej się o zatrudnienie
 • oświadczenie potwierdzajace zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • powyższe dokumenty prosimy składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Krakowie, ul. Chmielowskiego 1 w terminie do 10 sierpnia 2015 r. w godz. 9°° do 14°° w zamknietej kopercie z adnotacją: "nabór na stanowisko nauczyciela pedagoga".
  Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.


7. Ilość etatów

 • 1 etat (20 godz. tygodniowo).

Dyrektor mgr Jolanta Skóra

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 ()