BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

EO-DN-5.1110/6/15

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

referent- samodzielny referent w ZEO w Krakowie. Ilość etatów:1

 

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych,

2. wykształcenie wyższe z zakresu prawa lub administracji,

3. minimum roczny staż pracy,

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.znajomość regulacji prawnych z zakresu: kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, ustawy zamówień publicznych, ustawy – prawo budowlane,

2.znajomość obsługi komputera w tym edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego,

3.komunikatywność, kreatywność, komunikacja werbalna i pisemna, umiejętność analityczna, samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność pracy w zespole.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) płaca zasadnicza z przedziału od 2300,00 do 2 500,00 zł + premia regulaminowa + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat pracy,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. kompletowanie materiałów i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy lub usługi realizowane w pionie remontów i inwestycji, których wartość nie przekracza wysokości kwoty wynikającej z art.4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych,

2. w zależności o trybu postępowania przygotowanie zaproszenia do złożenia oferty cenowej lub treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej,

3. sporządzanie na podpis Dyrektora i Gł. Księgowego umowę dotyczą danego zamówienia,

4. przyjmowanie do rozliczenia poszczególnych zadań remontowych dokumentów finansowo – księgowych wraz z załącznikami niezbędnymi do realizacji płatności, zgodnie z obowiązującymi procedurami,

5. dokonywanie kontroli formalno - rachunkowej dokumentów wraz z określeniem środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania oraz przekazanie ich do dalszej realizacji,

6. świadczenie pracy merytorycznej i administracyjnej tj. sporządzanie pism, weryfikacja umów i stanów prawnych spraw.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: referent do działu przygotowującego remonty i inwestycje w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia (nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 10 lipca 2015 roku. (liczy się data wpływu do Zespołu)

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.

 

12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 Dyrektor ZEO w Krakowie

 Lista Kandydatów

 

WYNIKI NABORU na wolne stanowisko urzędnicze referent- samodzielny referent w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie.