Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 57,8 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnice: V Krowodrza i VII Zwierzyniec

Lokalizacja planu

Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone są przez wykonawcę zewnętrznego - „GARD” Pracownia Urbanistyczno Architektoniczna w Łodzi.


Zakończone WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją - odbyło się w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r.

Termin składania uwag do 28 listopada 2017 r.

Sposoby składania uwag - patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan ma określić zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru, którego struktura cechuje się wyraźnym zróżnicowaniem funkcji i gabarytów zabudowy istniejącej, a przy tym posiada znaczne rezerwy atrakcyjnie położonych terenów inwestycyjnych. Jest to plan o charakterze inwestycyjno-porządkującym, mający ważne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju Miasta. Pozwoli on na określenie granicy pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej, umożliwiając właściwe kształtowanie przestrzeni publicznych, w tym zieleni urządzonej. Objęcie przedmiotowego terenu planem miejscowym pozwoli na skuteczną kontrolę zmian w zagospodarowaniu, a także zapobiegnie niekorzystnym przekształceniom obszaru, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-15 09:45:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-16 11:54:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-06 09:52:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-09-27 12:03:45
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-07-24 13:57:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-24 11:23:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-05 12:33:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-04-05 14:56:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-09-26 11:53:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-09-26 08:09:16
TOMASZ GDULA
 Edycja