BIP MJO - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 2

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. PŁAC

 

1.    Wymagania formalne

·      spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U.2014.1202 j.t.) określonych dla stanowisk urzędniczych,

·      wykształcenie wyższe i 4 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 2 lata lub,

·      wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 3 lata.

2. Wymagania dodatkowe:

·      znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy,

·      znajomość obsługi programów: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą, Płatnik, System Informacji Oświatowej,

·      biegła znajomość komputera (WORD, EXCEL),

·      komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

·      posiadanie doświadczenia na stanowisku związanym z odpowiedzialnością finansową

·      przedstawienie referencji, opinii z poprzednich zakładów pracy

 

3. Zakres obowiązków:

 

·      naliczanie pracownikom szkoły wynagrodzeń przysługujących ze stosunku pracy,

·      naliczanie pracownikom szkoły zasiłków i świadczeń przysługujących z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·      naliczanie pracownikom szkoły świadczeń przysługujących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem ZFŚS Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2,

·      prowadzenie rozliczeń składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników szkoły,

·      sporządzanie deklaracji ZUS i PIT zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·      dokonywanie potrąceń sądowych, komorniczych i innych pracowniczych od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·      sporządzanie kalkulacji i analiza wynagrodzeń,

·      sporządzanie sprawozdań ekonomiczno finansowych w zakresie wynagrodzeń zgodnie z wymaganiami organu prowadzącego,

·      sporządzanie w zakresie wynagrodzeń sprawozdań GUS oraz przekazywanie danych do SIO,

·      wprowadzanie danych do modułu płace ZSZO,

·      prowadzenie ewidencji analitycznej dotyczącej funduszu wynagrodzeń pracowników szkoły,

·      wystawianie zaświadczeń pracownikom dotyczących wysokości otrzymywanego wynagrodzenia,

·      sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,

·      prowadzenie kasy placówki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

·      gromadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·      realizacja przepisów i poleceń wewnętrznych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

·      zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na  6 miesięczny czas  określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

·      wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. 2014.1786 j.t.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2

·      zatrudnienie od dnia 01 września 2015 r.

·       wymiar czasu pracy – 1 etat

·      miejsce pracy: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie, os Szkolne 18

5. Wymagane dokumenty:

·      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

·      list motywacyjny i CV,

·      dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy, 

·      zaświadczenie o niekaralności (dotyczy osoby, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

·      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

·      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

·      oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 j.t.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem. 

6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

·      wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR –SPECJALISTA DS. PŁAC” (osobiście lub listownie) w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 Krakowie, 31-977 Kraków, os. Szkolne 18  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 w terminie do dnia 03.07.2015 roku. Otwarcie kopert nastąpi 04.07.2015 r.

·      Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie naboru obejmuje analizę dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą  mailową. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

·       Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta Krakowa, na stronie BIP ZSZ Nr 2 oraz na tablicy informacyjnej w ZSZ Nr 2.

 

Dyrektor mgr Andrzej Piekarczyk 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ()