Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

Kraków: Adaptacja pomieszczeń na cele terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25

Numer ogłoszenia: 118104 - 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Praska 25, 30-329 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 2660364, faks 12 2660364 w. 27.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpspraska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń na cele terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń na cele terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiących Załącznik A do SIWZ. Wykonawca odpowiada za organizację robót oraz BHP. Roboty będą wykonywane w budynku czynnym - mieszkańcy będą zamieszkiwać w budynku w czasie wykonywania robót. Wykonawca będzie obowiązany do organizacji robót zapewniającej bezpieczeństwo i maksymalnie zmniejszoną uciążliwość związaną z prowadzonymi robotami..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2, 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który: 1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu budynku o wartości co najmniej 30 000 zł, Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, o którym mowa w pkt III.4.1

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który: dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, o którym mowa w pkt III.4.1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 90

• 2 - okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej. 2.Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko pod warunkiem, że Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę. Warunkiem takiej zmiany jest: 1)zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są konieczne, zdarzeń powstałych w trakcie realizacji umowy, wynikające z tzw. siły wyższej (np. klęski naturalne, gwałtowne zdarzenia polityczne, ekonomiczne, strajki itp.) 2)warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie robót, 3)konieczność zmiany terminu wykonania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpspraska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25, 30-329 Kraków (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BIP w dniu 19.05.2015r.

1.Siwz

2. Wzór umowy

3.Oferta

4. Oświadczenie 1
5. Oświadczenie nr 2

6. STWiOR

7. Przedmiar

8. Wyjasnienie