1. Konsultacje projektu zmiany uchwały Nr CX/1666/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.    

2. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Las Mogilski"

3. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

4. Konsultacje społeczne Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030

5. Konsultacje społeczne - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

6. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzew uznanych za pomniki przyrody

7. Konsultacje społeczne - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017

8. Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa - 2016 r.

- załącznik do projektu uchwały

9. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa - 2017 r.

10. Konsultacje w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”

11. Konsultacje społeczne- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018

12. Konsultacje dot. użytku ekologicznego „Dolina Potoku Olszanickiego - Łąki Olszanickie" - luty 2018

13. Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018

14.Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo –krajobrazowego „Bodzów i Góra Św. Anny”

15. Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023”

16. Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącej „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”

17. Konsultacje społeczne dotyczace projektu uchwały  w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek”.

18. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.