Dokument archiwalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. ZDROWY KRAKÓW 2016-2018 - KONSULTACJE

 

Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność w obszarze zdrowia publicznego do udziału w konsultacjach w sprawie  Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2016 – 2018 w następującym zakresie:

1. lecznictwo otwarte, w tym dostępność do świadczeń zdrowotnych finansowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Miasta Krakowa;

2. lecznictwo zamknięte;

3. ratownictwo medyczne;

4. działania zorientowane na wzmocnienie potencjału zdrowotnego mieszkańców:

a) profilaktyka i promocja zdrowia,

b)realizacja zadań priorytetowych Dzielnic Miasta Krakowa;

c)organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia, przedsięwzięć naukowych, działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

z wykorzystaniem środków przekazu oraz zapewnienie informacji o realizowanych programach zdrowotnych,

d)współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

5. medycyny szkolna;

6. lecznictwo uzdrowiskowe - Uzdrowisko Swoszowice;

7. zaopatrzenie mieszkańców Krakowa w leki.

 

Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK, w związku z rozpoczęciem prac nad kolejną edycją Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków”, określającego działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze zdrowia publicznego, w tym obszary programów polityki zdrowotnej w przyjętej perspektywie trzyletniej, zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażanie opinii do kolejnej edycji Programu w postaci zgłoszenia propozycji lub uwag. Jednocześnie propozycje, wnioski i opinie, co do realizacji programów polityki zdrowotnej rekomendowanych do realizacji na lata następne, powinny być opracowane zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Programy powinny stanowić kontynuację i rozwinięcie celów operacyjnych zawartych w uchwałach Rady Miasta Krakowa dotyczących Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2004–2006, 2007–2009, 2010-2012 oraz na lata 2013–2015. Jednocześnie programy polityki zdrowotnej powinny być przygotowywane jako oferta uzupełniające względem programów profilaktycznych realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia.

 

Ponadto zgodnie z art. 48 art. a ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) realizowane mogą być programy polityki zdrowotnej, które zostały opracowane zgodnie ze schematem zaproponowanym przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz mają pozytywną opinię AOTMiT.

W przygotowywanym projekcie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2016-2018 zostaną ustanowione programy zdrowotne spełniające ww. wymóg prawny (tylko takie będą mogły być realizowane) oraz takie na które będą zapewnione środki finansowe w Budżecie Miasta. Programy polityki zdrowotnej będą realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie kryteriów zatwierdzonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa

 

Poniżej zamieszczamy schemat programu zdrowotnego, opracowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, który obowiązuje w opracowaniu propozycji Programów.

 

Schemat Programu Zdrowotnego

 

Projekty, propozycje i uwagi wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres e-mail: bz.umk@um.krakow.pl w terminie do 31 maja 2015 r. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Marią Piętak–Frączek, pracownikiem Biura ds. Ochrony Zdrowia lub Jadwigą Starnawską – Kasprzyk - Kierownikiem Referatu Zdrowia w Biurze ds. Ochrony Zdrowia UMK pod nr tel. 12 616 94 92 lub 12 616 94 97.

 

Nadesłane propozycje zostaną przedstawione Zespołowi konsultacyjnemu ds. ochrony zdrowia, powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, Komisji Zdrowia, Profilaktycznej oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa, samorządom zawodów medycznych oraz instytucjom działającym w obszarze ochrony zdrowia na terenie Krakowa w celu uzyskania stosownych rekomendacji, pozwalających na złożenie projektu programu zdrowotnego do oceny AOTMiT.

 

Poniżej w celu zapoznania się zamieszczone są linki do poprzedniej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2013-2015 oraz syntetyczne sprawozdanie za rok 2013, przydatne do przeprowadzenia analiz, opracowane przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK.

 

Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2013-2015

Sprawozdanie z realizacji MPOZ 2013-2015 za rok 2013

 

 

 

II. Konsultacje w zakresie realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018

 

Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność w obszarze zdrowia psychicznego do udziału w konsultacjach w sprawie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2018.

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w związku z rozpoczęciem prac nad planowaną kolejną edycją Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018 określającego działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze zdrowia psychicznego, w tym obszary programów polityki zdrowotnej w przyjętej perspektywie trzyletniej, zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażanie opinii do kolejnej edycji Programu poprzez zgłoszenie sugestii, uwag, opinii lub propozycji programów polityki zdrowotnej.

Programy powinny stanowić kontynuację i rozwinięcie celów operacyjnych zawartych w uchwałach Rady Miasta Krakowa dotyczących Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, tj. w uchwale Rady Miasta Krakowa Nr LXXXVIII/1173/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2010-2012 oraz w uchwale Rady Miasta Krakowa Nr LXXVII/1166/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015. Poniżej w celu ewentualnego wykorzystania zamieszczamy linki do obu ww. edycji Programu:

 

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2010-2012

 

Pod następującymi linkami dostępne są sprawozdania za rok 2014 i 2013 z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2015 oraz opis programu:

 

Sprawozdanie z realizacji MPOZP 2013 - 2015 za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji MPOZP 2013 - 2015 za rok 2013

załącznik do sprawozdania z realizacji MPOZP na lata 2013 - 2015 - opis programu

 

 

Propozycje, sugestie i uwagi wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres e-mail: bz.umk@um.krakow.pl w terminie do 31 maja 2015 r. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Jadwigą Starnawską-Kasprzyk – Kierownikiem Referatu Zdrowia w Biurze ds. Ochrony Zdrowia UMK pod nr tel. 12 616 94 97 lub z Panią Krystyną Teresą Włosik – pracownikiem Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK pod nr tel. 12 616 91 98.

 

Nadesłane propozycje zostaną przedstawione Zespołowi konsultacyjnemu ds. ochrony zdrowia psychicznego, powołanemu przez Prezydenta Miasta Krakowa, Komisji Zdrowia, Profilaktycznej oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa, samorządom zawodów medycznych oraz instytucjom działającym w obszarze ochrony zdrowia psychicznego na terenie Krakowa w celu uzyskania stosownych rekomendacji, pozwalających na złożenie projektu programu zdrowotnego do oceny AOTMiT.