Historia sporządzania planu

HISTORIA SPORZĄDZENIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA II

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

Powierzchnia planu - 22,1 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica V Krowodrza

LokalizacjaInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 12 października 2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIV/1096/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA II".

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2016 r., poz. 6007 - weszła w życie w dniu 11 listopada 2016 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).
ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUstrona bip

Odnośnik do obowiązującej wersji planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy dla obszaru "Młynówka Królewska - Grottgera II" położony jest na terenie Dzielnicy V Krowodrza, stanowiąc w strukturze przestrzennej Miasta historycznie uwarunkowany układ zieleni urządzonej o wysokiej wartości przyrodniczej i kulturowej, zlokalizowany wzdłuż Młynówki Królewskiej. Plan ma na celu ochronę ww. wartościowych elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego przed narastającą presją inwestycyjną ukierunkowaną na zabudowę atrakcyjnych obszarów Miasta. Zadaniem planu jest wprowadzenie takich regulacji prawnych, które pozwolą na zachowanie terenów zieleni oraz na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą służącą rozwojowi tego obszaru jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej realizującej potrzeby rekreacyjne dużej liczby mieszkańców sąsiednich terenów o intensywnej zabudowie mieszkaniowej. Plan miejscowy ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych