BIP MJO - Szkolne Schronisko Młodzieżowe

DYREKTOR SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO w KRAKOWIE z FILIĄ w ZAKOPANEM

Kraków, ul. Grochowa 21

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KASJER w wymiarze 1 etatu

 

 

WYMAGANIA FORMALNE :

1. Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458)

2. wykształcenie minimum średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku

3. znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,( Dz.U. nr 157 z dn. 24.09.2009r.poz.1240. z późn. zmianami) oraz ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 29.09.1994 r. z późn. zmianami)

4. biegła znajomość obsługi komputera i programów biurowych: Windows, Office,

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

1. znajomość programów do zarządzania i sprzedaży, np. DŻINN, oraz programu do obsługi jednostek oświatowych ZSZO

2. znajomość ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeń oświatowych, w szczególności dotyczących zasad działania placówek oświatowo-wychowawczych. oraz przepisów z zakresu prawa samorządowego i postępowania administracyjnego.

3. umiejętność obsługi kasy fiskalnej

4. umiejętność posługiwania się j. angielskim w stopniu komunikatywnym w kontaktach z turystą zagranicznym

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW :

 

W zakresie prowadzenia kasy:

1. przyjmowanie wpłat, wystawianie faktur dla kontrahentów, przyjmowanie zaliczek

2. codzienne rozliczanie w programie DŻINN recepcjonistów z przyjętej gotówki

3. odprowadzanie gotówki przyjętej do kasy, dokonywanie wpłat, przelewów na konto bankowe, podejmowanie gotówki z banku

4. sporządzanie raportów kasowych w programie ZSZO

5. wypłaty i rozliczanie pobranych zaliczek,

6. przygotowanie i sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym do księgowania,

7. terminowe rozliczanie oraz prowadzenie dokumentacji związanej z poborem opłaty miejscowej

8. Prowadzenie ewidencji dotyczącej poszczególnych wydatków placówki

Dodatkowo:

1. obsługa interesantów, przyjmowanie telefonów i rezerwacji.

2. wysyłka i odbiór korespondencji z UMK, KO, poczty, banku itp.

3. przygotowywanie danych statystycznych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy,

 

WARUNKI PRACY i PŁACY :

1. wymiar czasu pracy: 1 etat

2. płaca zasadnicza zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń minimum 2000,00zł brutto + dodatek za staż pracy +premia zgodnie z regulaminem SSM

3. umowa na czas określony 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 m-cy z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. list motywacyjny i CV

2. kwestionariusz osobowy

3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

4. zaświadczenie o niekaralności wydane przez KRK

5. oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

6. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres :

Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 30-731 Kraków, ul. Grochowa 21 z dopiskiem '" NABÓR – KASJER " w terminie do 26 stycznia 2015 r.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / http://www.bip.krakow.pl / oraz na tablicy informacyjnej Schroniska.

Uwaga! Wynik postępowania obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rezultat rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Marta Jasińska

 

DYREKTOR

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkolne Schronisko Młodzieżowe (kasjer)