Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Infrastruktury


2017-10-23 PN 13:30 wyjazdowe posiedzenie - na terenie Bronowic

1. Pierwsza część posiedzenia - Wizja lokalna na terenie Bronowic /Armii Krajowej (planowanej lokalizacji budowy parkingu P&R).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Andrzej Mikołajewski

   Prezes Zarządu Miejska Infrastruktura Sp. z o. o. - Paweł Skrzypiec

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Tadeusz Trzmiel

2. Druga część posiedzenia odbędzie się ok.14.30 w sali Portretowej UMK.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (druk nr 2290).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportuw Krakowie. - Andrzej Mikołajewski

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości (druk nr 2296).

Zaproszeni goście:

   p.o.Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat - Piotr Jędrzejczak

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/698/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk nr 2297).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - Wacław Skubida

6. Sprawy bieżące.

7. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rewizyjna


2017-10-23 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świetych 3-4

1. Sprawy skarg oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Andrzej Mikołajewski

   Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał

   Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej - Antoni Fryczek

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


2017-10-23 PN 16:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Liban II - części A, B, C, D'' (druk nr 2265).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

   Koordynator Obsługi Prawnej - Beata Chrobakiewicz

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Mistrzejowice - ks. Kazimierza Jancarza'' (druk nr 2259).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki'' (druk nr 2261).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Pychowice - Ogród Akademicki'' (druk nr 2263).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

5. Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice-Rejon Koncentacji Usług".

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

6. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierz" (druk nr 2294).

Zaproszeni goście:

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierz" (druk nr 2295).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

8. Sprawy bieżące.

9. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa


2017-10-23 PN 17:00 sala Dietla UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Pomoc bezdomnym i bezrobotnym - możliwości utrzymania ze środków gminnych, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, jadłodajni dla bezdomnych i bezrobotnych oraz noclegowni w okresie zimowym.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz

   Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień - Adam Chrapisiński

   Komendant Straży Miejskiej - Adam Młot

   Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych - Jan Żądło

2. Zagospodarowanie pustostanów i innych lokali mieszkalnych będących w zasobie Gminy Miejskiej Kraków. Informacja na temat remontów pustostanów.

Zaproszeni goście:

   p.o. Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa - Katarzyna Izdebska

   Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28 - według druku nr 2285.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz

4. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

5. Oświadczenia, komunikaty.


Zespół opiniujący ds. wyboru ławników


2017-10-24 WT 13:45 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie programu posiedzenia.

3. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie odwołania ławnika.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Kultury i Ochrony Zabytków


2017-10-24 WT 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Informacja o aktualnej sytuacji i planach Muzeum Fotografii w Krakowie ? Spotkanie z Dyrektorem Panem Markiem Świcą..

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury - według druku nr 2314.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

3. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Edukacji


2017-10-24 WT 16:00 sala Dietla UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków - według druku nr 2284.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 7, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie - według druku nr 2298.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 4, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie -według druku nr 2299.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 12, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie - według druku nr 2300.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie - według druku nr 2301.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie - według druku nr 2302.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie - według druku nr 2303.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51 w Krakowie - według druku nr 2304.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie - według druku nr 2305.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Krakowie - według druku nr 2307.

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 52 w Krakowie - według druku nr 2308.

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie - według druku nr 2309.

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 w Krakowie - według druku nr 2310.

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie - według druku nr 2311.

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie - według druku nr 2312.

17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 w Krakowie - według druku nr 2313.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

18. Sprawy bieżące.

19. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego


2017-10-24 WT 17:00 sala Portretowa PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Opiniowanie sprawy przeznaczenia lokalu użytkowego położonego na parterze, częściowo w budynku mieszczącym się przy Placu Inwalidów 6 w Krakowie oraz częściowo w budynku usytuowanym przy ulicy Sienkiewicza 2 ? 2 a w Krakowie do wynajęcia w trybie aukcji celowej(ZBK.EU.17.441 ? 654/10).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał

2. Opiniowanie sprawy dopisania do umowy Pani Heleny Stach, Pani Wandy Reguła, Pana Tadeusza Włodarczyk oraz Pani Danuty Pałys ? Knapek, poprzez nawiązanie w. w. osobami w drodze bezprzetargowej umowy najmu gminnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym przy ulicy Królewskiej 14 w Krakowie(ZBK.EU.3.441.2148/10).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał

3. Opiniowanie sprawy wykazu w kwestii oddania na okres 10 lat w użytkowanie na rzecz Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o. udziału 1034/24262 części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 540/15 obręb 1 jako jednostka ewidencyjna Śródmieście przylegającej bezpośrednio do hotelu ?Royal? z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu oraz częściowo jako obejście hotelu ?Royal? od strony Plant Krakowskich a także miejsce pod ogródek letni dla gości(GS-02.6845.1.1.2016.AM).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Lokalizacja kasyna gry w budynku Hotelu "Grand" w Krakowie przy ul. Sławkowskiej według druku nr 2286

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych - Tomasz Popiołek

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2a stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Szujskiego Nr 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej według druku nr 2274

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiana uchwały Nr XLIII/767/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców według druku nr 2275

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Twardowskiego Nr 51 według druku nr 2287

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 33 położonego przy ul. Widok w Krakowie według druku nr 2288

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Wita Stwosza Nr 4 według druku nr 2289

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

10. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

11. Opiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

12. Sprawy bieżące ? rozpatrzenie korespondencji.

13. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza


2017-10-25 ŚR 09:00 UMK sala 303 Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Miejskie kampanie informacyjne dla ochrony i poprawy powietrza w Krakowie. Informacja Wydziału Kształtowania Środowiska, Wydziału Promocji i Turystyki oraz Biura Prasowego Urzędu Miasta Krakowa.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska - Ewa Olszowska-Dej

   Dyrektor Biura Prasowego - Maciej Grzyb

   Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki - Elzbieta Kantor

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa


2017-10-26 CZ 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Informacja o stanie sanitarnym Miasta ze szczególnym uwzględnieniem poziomu wyszczepialności dzieci i młodzieży na terenie Miasta Krakowa.

Zaproszeni goście:

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie - Adam Jędrzejczyk

   Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia - Michał Marszałek

2. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

3. Oświadczenia, komunikaty.