Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Praworządności


2017-06-26 PN 13:00 UMK, Sala im. J. Dietla Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. temat stanu bezpieczeństwa podróżnych w środkach komunikacji miejskiej.

Zaproszeni goście:

   Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Artur Nosek

   Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień - Adam Chrapisiński

   Komendant Straży Miejskiej - Adam Młot

   Prezes Zarządu MPK S.A. - Rafał Świerczyński

   Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Bogdan Klimek

   Komendant Miejski Policji - Rafał Leśniak

4. Informacja na temat problemów mieszkańców związanych z nadmiernym hałasem w przestrzeni miejskiej.

Zaproszeni goście:

   Komendant Miejski Policji - Rafał Leśniak

   Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Bogdan Klimek

   Komendant Straży Miejskiej - Adam Młot

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie - Adam Jędrzejczyk

   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Małgorzata Boryczko

   Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska - Ewa Olszowska-Dej

5. Sprawy bieżące.

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Infrastruktury


2017-06-26 PN 13:30 MPWiK S.A. ul.Senatorska 1

1. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie planu rozwoju sieci wodowiągowej i budowy kanalizacji.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Tadeusz Trzmiel

   Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - Wacław Skubida

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) - druk nr 1903.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Łukasz Franek

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Główna


2017-06-26 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Uzgodnienie porządków obrad LXXIX sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 5 lipca 2017 r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Paweł Stańczyk

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Rewizyjna


2017-06-26 PN 15:30 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Sprawy skarg oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej - Antoni Fryczek

   Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

   Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki - Jadwiga Warat-Hapońska

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


2017-06-26 PN 16:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wielicka - Kamieńskiego" (druk nr 1991).

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skład Solny" (druk nr 2038).

3. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów" (druk nr 2065).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1218/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów" (druk nr 2066).

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1218/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów" (druk nr 2067).

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów", oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1218/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów" (druk nr 2068).

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów", oznaczonych numerami 5 i 8 (w zakresie punktów nr 2, 3, 4, 5, 7 oraz częściowo w zakresie punktu nr 6) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1218/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów" (druk nr 2069).

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów", oznaczonej numerem 6 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1218/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów" (druk nr 2070).

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów", oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1218/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów" (druk nr 2071).

10. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów" (druk nr 2072).

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1437/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów" (druk nr 2073).

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1437/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów" (druk nr 2074).

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów", oznaczonej numerem 3 (w zakresie pkt nr 1, 2, 4, 5 i 6 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1437/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów" (druk nr 2075).

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów", oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1437/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów" (druk nr 2076).

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów", oznaczonej numerem 5 (w zakresie pkt nr 1, 2, 3, 5, 6 i 7 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1437/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów" (druk nr 2077).

16. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat stanu zaawansowania prac planistycznych.

Zaproszeni goście:

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

17. Sprawy bieżące.

18. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa


2017-06-26 PN 17:00 Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II Kraków ul. Praska 25

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023 - według druku nr 2078.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał

   p.o. Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa - Katarzyna Izdebska

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Kultury i Ochrony Zabytków


2017-06-27 WT 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury - według druku nr 2056.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nazwy ulicy - według druku nr 2063.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Geodezji - Maria Kolińska

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwałę Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto - według druku nr 2080.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

4. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

5. Sprawy bieżące.


Komisja Budżetowa


2017-06-27 WT 15:00 UMK sala 303 Pl. Wszystkich Świętych 3-4

1. Opiniowanie wykonania budżetu Miasta za 2016 r.:

  a) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2016 według druku nr 2054

Zaproszenie goście:

   Skarbnik Miasta Krakowa - Lesław Fijał

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

  b) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Absolutorium za rok 2016 dla Prezydenta Miasta Krakowa według druku nr 2055

Zaproszenie goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

   Skarbnik Miasta Krakowa - Lesław Fijał

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801 i 921) według druku nr 2085

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 754, 855 i 900) według druku nr 2086

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 855 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 750, 801, 852, 853, 900 i 921) według druku nr 2087

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiana uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu przychodów, zmniejszenia planu wydatków w dziale 757 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 754, 801, 851, 855, 921 i 926) według druku nr 2088

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic) według druku nr 2089

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury według druku nr 2056

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Iwony Borowickiej Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej według druku nr 2057

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy Alei Kijowskiej Nr 55 według druku nr 2058

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkami użytkowymi przy ul. Wielickiej Nr 16 według druku nr 2079

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

11. Opiniowanie trzech wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

12. Sprawy bieżące.

13. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Edukacji


2017-06-27 WT 16:00 UMK, Sala im. J. Dietla Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/867/16 w sprawie utworzenia Filii Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie, według druku nr 2051.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Filii Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie, według druku nr 2052.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia filii Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie, według druku nr 2053,

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. utworzenia w budynku szkolnym przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 Zespołu Szkół Lotniczych, według druku nr 2064.

Zaproszeni goście:

   Radny Miasta Krakowa - Dominik Jaśkowiec

7. Sprawy bieżące.

8. Oświadczenia, komunikaty.

9. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego


2017-06-27 WT 17:00 sala Portretowa UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Opiniowanie sprawy przydzielenia drogą bezprzetargową gminnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym przy ulicy Limanowskiego 13 w Krakowie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.(ZBK.EU.13-441-- 631/11).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał

2. Opiniowanie wykazu niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki nr 16/21, stanowiącej własność gminy Miejskiej Kraków, położonej przy AI. Gen. T. Bora ? Komorowskiego, obręb 6 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (GS-01.6840.4.48.2016.ML).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

3. Opiniowanie wykazu niezabudowanej działki nr 59 położonej w obr.20 jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Surzyckiego, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (GS-01.6840.3.84.2016).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Iwony Borowickiej Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej według druku nr 2057

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy Alei Kijowskiej Nr 55 według druku nr 2058

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkami użytkowymi przy ul. Wielickiej Nr 16 według druku nr 2079

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

7. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczącychsprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniembonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

8. Opiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

9. Sprawy bieżące ? rozpatrzenie korespondencji.

10. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Dialogu Obywatelskiego


2017-06-27 WT 17:00 Miejskie Centrum Dialogu ul. Bracka 10

1. Informacja Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o przeprowadzonych konsultacjach społecznych w zakresie zmiany organizacji ruchu skutkującej ograniczeniem wjazdu osobowych przewoźników prywatnych w rejon centrum Krakowa.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - Wacław Skubida

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. - Andrzej Mikołajewski

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa


2017-06-28 ŚR 09:00 sala Kupiecka UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie (z późn. zm.) - według druku nr 2060.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa sprawie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Krakowie (z późn. zm.) - według druku nr 2061.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie (z późn. zm.) - według druku nr 2062.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia - Michał Marszałek

4. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

5. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Promocji i Turystyki


2017-06-29 CZ 15:00 sala Dietla UMK Pi.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Kampanie informacyjno-promocyjne miasta na rynkach zagranicznych.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki - Elzbieta Kantor

3. Promocja Krakowa przez festiwale ? informacja KBF.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego - Robert Rozciecha

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.