Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Praworządności


2017-03-27 PN 13:00 Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ul. Westerplatte 19

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa pożarowego miasta Krakowa w 2016 roku.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Infrastruktury


2017-03-27 PN 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3/4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (druk nr 1807).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Naczelny Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Marcin Korusiewicz

2. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat zmian organizacji ruchu układu z II obwodnicą Miasta Krakowa z podaniem ilości samochodów wjeżdżających w ulice łączącą II obwodnićę z III obwodnicą w godzinach szczytu (ul.Starowiślna).

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Tadeusz Trzmiel

   Dyrektor Naczelny Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Marcin Korusiewicz

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rewizyjna


2017-03-27 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Sprawy skarg oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej - Antoni Fryczek

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


2017-03-27 PN 16:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XCV/1271/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzenia punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki" (druk nr 1772).

2. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Stelmachów".

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa


2017-03-27 PN 17:00 sala Dietla UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Sprawozdanie z realizacji "Programu Krakowska Karta Rodzinna 3 +".

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

   Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny - Marzena Paszkot

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków według druku nr 1811.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXIV/941/09 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania, a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat - według druku nr 1827.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz

4. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

5. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Budżetowa


2017-03-28 WT 15:00 UMK sala 303 Pl. Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn.zm.) według druku nr 1825

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Skarbnika - Alina Kwaśniak

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 851, 854 i 921) według druku nr 1821

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian planu dochodów w działach: 801, 852 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 900 i 921) według druku nr 1822

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 600 oraz planu wydatków w działach: 600, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926) według druku nr 1823

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) według druku nr 1824

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności według druku nr 1812

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7254/357657 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Żaneta Stanek - inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] w budynku przy ul. J. Łepkowskiego 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawców na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej według druku nr 1804

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

8. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

9. Opiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

10. Sprawy bieżące.

11. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Edukacji


2017-03-28 WT 16:00 UMK, Sala im. J. Dietla Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przeznaczenia budynku szkolnego położonego przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2, według druku nr 1809.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków: niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert, według druku nr 1814.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, według druku nr 1815.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., według druku nr 1819.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., według druku nr 1820.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

8. Sprawy bieżące.

9. Oświadczenia, komunikaty.

10. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego


2017-03-28 WT 17:00 sala Portretowa UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Opiniowanie wykazu w kwestii oddania w użytkowanie na okres 30 lat nieruchomości położonych przy ulicy Rakowickiej na rzecz Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie z przeznaczeniem na cel utworzenia i prowadzenia na tych nieruchomościach centrum wystawienniczego i edukacyjnego Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie(GS-02.6845.1.22016.AM).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

2. Opiniowanie wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczony do zbycia na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkową części gruntu pod budynkiem ul.Blich 5/ul. Kołłątaja 2U2 (GS04.7125. 5.1.2016).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7254/357657 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Żaneta Stanek - inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] w budynku przy ul. J. Łepkowskiego 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawców na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej według druku nr 1804

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

4. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniembonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

5. Opiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

6. Sprawy bieżące ? rozpatrzenie korespondencji.

7. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Dialogu Obywatelskiego


2017-03-28 WT 17:00 Miejskie Centrum Dialogu ul. Bracka 10

1. Sprawa wykupu Lasu Borkowskiego.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

   Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Piotr Kempf

2. Postulaty Dzielnic Miasta Krakowa w sprawie poszerzenia strefy płatnego parkowania.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Naczelny Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Marcin Korusiewicz

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza


2017-03-29 ŚR 09:00 UMK, sala nr 303 Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Propozycja projektu uchwały kierunkowej Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia harmonogramu czyszczenia ulic i chodników w strefie płatnego parkowania.

Zaproszeni goście:

   Prezes Zarządu Sp. z o.o. Miejska Infrastruktura - Piotr Kącki

   Komendant Miejski Policji - Rafał Leśniak

   Komendant Straży Miejskiej - Adam Młot

   Dyrektor Naczelny Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Marcin Korusiewicz

   Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - Henryk Kultys

4. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Kultury i Ochrony Zabytków


2017-03-29 ŚR 09:40 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Wskazanie trzech przedstawicieli Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa do uczestnictwa w pracach Komisji ds. Pracowni Twórczych.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności - według druku nr 1812.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta Krakowa projektu uchwały powołującej Krakowską Radę Programową ds. przygotowania obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - według druku nr 1813.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa


2017-03-30 CZ 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Informacji na temat "Raportu o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach".

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia - Michał Marszałek

2. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Promocji i Turystyki


2017-03-30 CZ 15:00 sala Dietla PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Spójna promocja ekologicznych zachowań jako element budowania wizerunku Krakowa.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Prasowego - Maciej Grzyb

   Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza - Witold Śmiałek

   Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Piotr Kempf

   Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska - Ewa Olszowska-Dej

   Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki - Elzbieta Kantor

3. Festiwale slow food ? moda na zdrowe i ekologiczne jedzenie szansa na zwiększenie ruchu turystycznego. Turystyka kulinarna - Karnawał Smaku, Rewitalizacja Placów Targowych i Kleparzy, Krakowski Karnawał Dobrej Kuchni.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki - Elzbieta Kantor

   Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego - Robert Rozciecha

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych


2017-03-30 CZ 17:00 UMK sala im. jJ. Dietla Pl. Wszystkich Świetych 3-4

1. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr CXVI/1830/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014 r w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zaproszeni goście:

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Główna


2017-04-03 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Uzgodnienie porządku obrad LXIX sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 12 kwietnia 2017 r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Paweł Stańczyk

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.