Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Infrastruktury


2017-12-18 PN 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3/4

1. Ocena realizacji Strategii Rozwoju krakowa przyjętej Uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005r.w zakresie merytorycznego działania komisji.

Zaproszeni goście:

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

   Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta - RafaŁ Kulczycki

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa (druk nr 2561).

Zaproszeni goście:

   Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta - Jacek WoŹniak

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (druk nr 2562).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - Wacław Skubida

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wspierania mobilności aktywnej realizowanej za pomocą Urządzeń Transportu Osobistego (druk nr 2565).

5. Przyjęcie harmonogramu posiedzeń komisji na 2018 rok.

6. Sprawy bieżące.

7. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rewizyjna


2017-12-18 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Sprawy skarg oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Andrzej Mikołajewski

   Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej - Antoni Fryczek

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


2017-12-18 PN 16:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Ocena realizacji Strategii Rozwoju Krakowa przyjętej Uchwałą Nr LXXV/742/05 rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005r. w zakresie merytorycznego działania komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta - RafaŁ Kulczycki

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa (druk nr 2561).

Zaproszeni goście:

   Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta - Jacek WoŹniak

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód" (druk nr 2524).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie -Wschód" (druk nr 2539).

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - rejon ulic: Stachiewicza i Czerwieńskiego" (druk nr 2541).

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wesoła - rejon ulicy Kopernika" (druk nr 2564).

7. Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej".

Zaproszeni goście:

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

8. Przyjęcie harmonogramu posiedzeń komisji na 2018 rok.

9. Propozycje do planu pracy komisji na 2018 rok.

10. Sprawy bieżące.

11. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa


2017-12-18 PN 17:00 sala Dietla UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - według druku nr 2560.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień - Adam Chrapisiński

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - według druku nr 2561.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta - Jacek WoŹniak

3. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Kultury i Ochrony Zabytków


2017-12-19 WT 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Aktualna sytuacja Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Spotkanie z Panem Michałem Niezabitowskim ? Dyrektorem Muzeum.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - według druku nr 2561

Zaproszeni goście:

   Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta - Jacek WoŹniak

3. Ocena Strategii Rozwoju Krakowa przyjętej Uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r., w merytorycznym zakresie działania Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta - RafaŁ Kulczycki

4. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

5. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Budżetowa


2017-12-19 WT 15:00 UMK sala 303 Pl. Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków za lata 2017 i 2018 według druku nr 2574

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 według druku nr 2575

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zwiększenie dotacji celowej miejskiej instytucji kultury - Teatrowi Ludowemu - na realizację zakupów inwestycyjnych według druku nr 2571

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskiej instytucji artystycznej - Krakowskiemu Teatrowi Variete według druku nr 2572

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zwiększenie dotacji celowej miejskiej instytucji kultury - Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie - na realizację zakupów inwestycyjnych według druku nr 2573

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 77 przy ul. Juliusza Lea w Krakowie według druku nr 2551

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 11 przy ul. Rydla w Krakowie według druku nr 2563

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

8. Sprawy bieżące.

9. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Edukacji


2017-12-19 WT 16:00 UMK, Sala im. J. Dietla Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w zmieniającej uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - druk nr 2561.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta - RafaŁ Kulczycki

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - druk nr 2576.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

5. Sprawy bieżące.

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego


2017-12-19 WT 17:00 sala Potretowa UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmieniająca Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa według druku nr 2561

Zaproszeni goście:

   Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta - Jacek WoŹniak

2. Opiniowanie przydzielenia drogą bezprzetargową lokalu użytkowego o powierzchni 156,45m2 usytuowanego w budynku położonym przy ulicy Limanowskiego 4 w Krakowie na rzecz Biblioteki Kraków, z siedzibą w Krakowie przy pl. Jana Nowaka ? Jeziorańskiego 3 (ZBK.EU.13- 441 -675/10).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 77 przy ul. Juliusza Lea w Krakowie według druku nr 2551

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 11 przy ul. Rydla w Krakowie według druku nr 2563

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

5. Opiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

6. Sprawy bieżące ? rozpatrzenie korespondencji.

7. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa


2017-12-20 ŚR 09:30 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - według druku nr 2560.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień - Adam Chrapisiński

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - według druku nr 2561.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta - Jacek WoŹniak

3. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Promocji i Turystyki


2017-12-21 CZ 15:00 sala im.J.Dietla Pi.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ocena Strategii Rozwoju Krakowa przyjętej Uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r., w zakresie merytorycznego działania Komisji.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Przyjęcie "Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030." według druku nr 2511

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta - RafaŁ Kulczycki

4. Film Commision i Regionalny Fundusz Filmowy ? promocja filmowego wizerunku Krakowa w kraju i za granicą ? KBF.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego - Izabela Helbin

5. Sprawy bieżące.

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.