Porządek obrad Rady Miasta Krakowa VII Kadencji


2018-02-28 ŚR 10:00


Sesja nr: 7095 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

 2. Interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Druk nr 2631
  2631 -   DOC  
  2631 -   PDF  
  2631_zał.1 -   PDF  
  2631_zał.2 -   PDF  
  2631_zał.3 -   PDF  

  Zaopiniowanie wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków: nie stanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność osób fizycznych; lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w dzielnicach: IV Prądnik Biały, VIII Dębniki; lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w dzielnicach: IV Prądnik Biały, VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, a użytkowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Łukasz Pawlik/
  Pozytywna opinia prawna Marcin Dżowski
  Data wpływu - 2018-01-25
  Projekt doręczony - 2018-01-26
  I czytanie - 2018-02-07
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-02-13
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-02-15

  Opinie

  Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Opinia: Pozytywna 2018-02-05 -   PDF  


 5. Druk nr 2633
  2633 -   DOC  
  2633 -   PDF  
  2633_zał -   PDF  

  Uchwalenie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2018 - 2022"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Piotr Ziętara/
  Pozytywna opinia prawna Magdalena Mika
  Data wpływu - 2018-01-29
  Projekt doręczony - 2018-01-30
  I czytanie - 2018-02-07
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-02-13
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-02-15

  Opinie

  Komisja Infrastruktury Opinia: Pozytywna 2018-02-05 -   PDF  


 6. Druk nr 2637
  2637 -   DOC  
  2637 -   PDF  
  2637_zał.1 -   PDF  
  2637_zał.2 -   PDF  
  2637_zał.3 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 852, 854 i 855)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-01-30
  Projekt doręczony - 2018-01-31
  I czytanie - 2018-02-07
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-02-13
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-02-15

  Opinie

  Komisja Budżetowa Opinia: Pozytywna 2018-02-06 -   PDF  


 7. Druk nr 2638
  2638 -   PDF  
  2638 -   DOC  

  Zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Katarzyna Izdebska/
  Pozytywna opinia prawna Kamila Krawczyk-Dobrzańska
  Data wpływu - 2018-01-30
  Projekt doręczony - 2018-01-31
  I czytanie - 2018-02-07
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-02-13
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-02-15

  Opinie

  Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Opinia: Pozytywna 2018-02-05 -   PDF  


 8. Druk nr 2630
  2630 -   PDF  
  2630 -   DOC  

  Ustanowienie użytku ekologicznego ,"Dąbrowa"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Ewa Olszowska-Dej/
  Pozytywna opinia prawna T. Dyrdycki-Borowy
  Data wpływu - 2018-01-25
  Projekt doręczony - 2018-01-26


 9. Druk nr 2645
  2645 -   PDF  
  2645 -   DOC  

  Zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/558/15 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2016-2018"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Michał Marszałek/
  Pozytywna opinia prawna Sylwia Skupińska-Jopek
  Data wpływu - 2018-02-06
  Projekt doręczony - 2018-02-07


 10. Druk nr 2649
  2649 -   PDF  
  2649 -   DOC  

  Odwołanie Andrzeja Bejma z pełnienia funkcji ławnika
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Piotr Bukowski/
  Pozytywna opinia prawna Joanna Starowicz
  Data wpływu - 2018-02-12
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 11. Druk nr 2650
  2650 -   PDF  
  2650 -   DOC  

  Lokalizacja kasyna gry w budynku położonym w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 11
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
  Pozytywna opinia prawna Anna Kozik
  Data wpływu - 2018-02-12
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 12. Druk nr 2651
  2651 -   PDF  
  2651 -   DOC  

  Lokalizacja kasyna gry w Pałacu Wołodkowiczów przy ul. Lubicz 4 w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Tomasz Popiołek/
  Pozytywna opinia prawna Anna Kozik
  Data wpływu - 2018-02-12
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 13. Druk nr 2659
  2659 -   PDF  
  2659 -   DOC  

  Przyjęcie i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej "Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Symołon
  Data wpływu - 2018-02-13
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 14. Druk nr 2660
  2660 -   DOC  
  2660 -   PDF  
  2660_uzasadnienie -   DOC  
  2660_uzasadnienie -   PDF  

  Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Łukasz Szewczyk/
  Data wpływu - 2018-02-13
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 15. Druk nr 2671
  2671 -   PDF  
  2671_druk+zarz. 363_2018 -   DOC  
  2671_porozumienie -   PDF  
  2671_porozumienie -   DOC  

  Wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 780 o długości 286,50 mb (km roboczy 0+171,50-0+458,00)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Andrzej Mikołajewski/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Bubula
  Data wpływu - 2018-02-13
  Projekt doręczony - 2018-02-16


 16. Druk nr 2639
  2639 -   PDF  
  2639 -   DOC  

  Zmieniająca uchwałę nr LXXXI/1967/17 w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2018-01-30
  Projekt doręczony - 2018-01-31


 17. Druk nr 2646
  2646_niejawne -   PDF  

  Skarga na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Babińskiego 25 w Krakowie
  /projektodawca Komisja Rewizyjna - w trybie jednego czytania - referuje Adam Kalita/
  Pozytywna opinia prawna Urszula Theodorikas -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-06
  Projekt doręczony - 2018-02-07


 18. Druk nr 2669
  2669 -   PDF  

  Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących oznakowania poziomego i pionowego przejść przez ulice na drogach wewnętrznych którymi, zarządza Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, szczególnie w osiedlach, w ciągu szlaków uczęszczanych przez dzieci w drodze do szkół
  /projektodawca Grupa Radnych - w trybie jednego czytania - referuje Adam Grelecki/
  Pozytywna opinia prawna Piotr Łanoszka -   PDF  

  Data wpływu - 2018-02-13
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 19. Druk nr 2673
  2673 -   PDF  
  2673 -   DOC  
  2673_zał. -   PDF  

  Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Katarzyna Olesiak/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-02-20
  Projekt doręczony - 2018-02-21


 20. Druk nr 2674
  2674_RMK 4 (zm marzec) przekazanie SWPU -   DOC  
  2674_RMK 4 (zm marzec) przekazanie SWPU -   PDF  
  2674_zał.1_Z1RMK4 -   PDF  
  2674_zał.2_zał 1 RMK 4 (zm marzec) -   PDF  
  2674_zał.3.3_Dz zm 2 zał. nr 4 inwestycje dzielnice -   PDF  
  2674_zał.3_RMK zm 3 programowe 2018 -   PDF  
  2674_zał.4_zał 5 RMK 4 (zm marzec) -   PDF  
  2674_zał.5.1_zał 7-1.2 RMK 4 (zm marzec) -   PDF  
  2674_zał.5.2_zał 7-2 RMK 4 (zm marzec) -   PDF  
  2674_zał.6_Dz zm 2 zał nr 12 -   PDF  

  Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 851, 900 i 921)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-02-20
  Projekt doręczony - 2018-02-21


 21. Druk nr 2675
  2675_RMK 3 (zm luty) -   DOC  
  2675_RMK 3 (zm luty) -   PDF  
  2675_zał.1_Z1RMK3 -   PDF  
  2675_zał.2_zał 1 RMK 3 (zm luty) -   PDF  
  2675_zał.3 -   PDF  
  2675_zał.4.1_RMK zm 2 strategiczne 2018 -   PDF  
  2675_zał.4.2_RMK zm 2 programowe 2018 -   PDF  
  2675_zał.5.2_zał 7-2 RMK 3 (zm luty) -   PDF  
  2675_zał.5_zał 7-1.1 RMK 3 (zm luty) -   PDF  
  2675_zał.6 -   PDF  
  2675_zarządzenie PMK_RMK 3 (zm luty) przekazanie -   DOC  
  2675_zarządzenie PMK_RMK 3 (zm luty) przekazanie -   PDF  

  Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu dochodów w dziale 852 i planu wydatków w działach: 600, 750, 754, 851, 852 i 900)
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-02-21
  Projekt doręczony - 2018-02-21


 22. Druk nr 2676
  2676_WPF zm 5 SWPU -   DOC  
  2676_WPF zm 5 SWPU -   PDF  
  2676_Zał. 1 - WPF -   PDF  
  2676_Zał. 2 - WPF -   PDF  
  2676_Zał. 3 - Objasnienia cz. A -   PDF  
  2676_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-1 zadania strategiczne -   PDF  
  2676_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-2 zadania programowe -   PDF  
  2676_Zał. 3 - Objasnienia cz. B-3 zadania dzielnic -   PDF  
  2676_Zał. 3 - Objasnienia cz. C-1 Zakresy całkow. zad. strategiczne -   PDF  
  2676_Zał. 3 - Objasnienia cz. C-2 Zakresy całkowite zad. programowe -   PDF  
  2676_Zał. 3 - Objasnienia cz. C-3 Zakresy całkow. zad. dzielnic -   PDF  

  Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Małgorzata Okarmus/
  Pozytywna opinia prawna Krzysztof Stefański
  Data wpływu - 2018-02-20
  Projekt doręczony - 2018-02-21


 23. Druk nr 2634
  2634 -   PDF  
  2634 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 15 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bonerowskiej Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2018-01-29
  Projekt doręczony - 2018-01-30


 24. Druk nr 2635
  2635 -   PDF  
  2635 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 58 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Małgorzata Zymańska
  Data wpływu - 2018-01-29
  Projekt doręczony - 2018-01-30


 25. Druk nr 2652
  2652_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 92 położonym przy ul. Królewskiej w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-02-12
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 26. Druk nr 2653
  2653_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 24 położonym przy ul. Elsnera w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Danuta Krywiczanin-Mentel
  Data wpływu - 2018-02-12
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 27. Druk nr 2654
  2654_niejawne -   PDF  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 16 położonym na os. Wysokim w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2018-02-12
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 28. Druk nr 2655
  2655 -   DOC  
  2655 -   PDF  
  2655_zał_graf -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanych budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, położonych w Krakowie przy ul. Olszeckiej Nr 41
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-02-12
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 29. Druk nr 2656
  2656 -   PDF  
  2656 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Garbarskiej Nr 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Data wpływu - 2018-02-12
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 30. Druk nr 2657
  2657_wył_jawność -   PDF  
  2657_wył_jawność -   DOC  

  Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 5/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 30 położonym na os. Piastów w Krakowie
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie /
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-02-14
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 31. Druk nr 2658
  2658 -   PDF  
  2658 -   DOC  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Adam Pawlikowski
  Data wpływu - 2018-02-13
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 32. Druk nr 2662
  2662 -   DOC  
  2662 -   PDF  
  2662_załacznik graficzny -   PDF  

  Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, niezabudowanych i zabudowanych budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem użytkowym, położonych w Krakowie przy ul. Wiktora Heltmana Nr 58
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2018-02-13
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 33. Druk nr 2663
  2663 -   PDF  
  2663 -   DOC  

  Zmiana uchwały Nr XC/2352/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zacisze Nr 12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Marta Witkowicz/
  Pozytywna opinia prawna Monika Bać
  Data wpływu - 2018-02-14
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 34. Druk nr 2664
  2664 -   DOC  
  2664 -   PDF  
  2664_Aktualizacja MPRK -   PDF  
  2664_Załącznik 1_wyniki_konsultacji 2016.pdf -   PDF  
  2664_Załącznik 2_Instrukcja_wnioskodawcy.pdf -   PDF  
  2664_Załącznik 3_projekty-podstawowe_8.02.2018.pdf -   PDF  
  2664_Załącznik 4_Projekty_komplementarne_8.02.2018.pdf -   PDF  

  Zmieniająca Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Jacek WoŹniak/
  Pozytywna opinia prawna Łukasz Herman
  Data wpływu - 2018-02-13
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 35. Druk nr 2624
  2624 -   DOC  
  2624 -   PDF  

  Przekształcenie oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20 w Samorządowe Przedszkole nr 42 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2018-01-22
  Projekt doręczony - 2018-01-22


 36. Druk nr 2641
  2641 -   PDF  

  Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2018-02-02
  Projekt doręczony - 2018-02-05


 37. Druk nr 2661
  2661 -   PDF  

  Wyłączenie z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie i jej likwidacji
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Anna Korfel-Jasińska/
  Pozytywna opinia prawna Agata Pinkas
  Data wpływu - 2018-02-12
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 38. Druk nr 2648
  2648 -   PDF  

  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bulwary Wisły" uchwalonego uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r.
  /projektodawca Grupa Radnych - I czytanie - referuje Edward Porębski/
  Data wpływu - 2018-02-07
  Projekt doręczony - 2018-02-08

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-02-22 -   PDF  


 39. Druk nr 2665
  2665 -   PDF  
  2665_zał_graf -   PDF  
  2665_zał_II_do_zarz_385_18 -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zwierzyniec - Księcia Józefa"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-02-13
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 40. Druk nr 2666
  2666 -   PDF  
  2666_zał_graf -   PDF  
  2666_zał.II_do_zarz_386_18 -   PDF  

  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mistrzejowice - Północ"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Data wpływu - 2018-02-13
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 41. Druk nr 2627
  2627 -   DOC  
  2627 -   PDF  
  2627_zał.1_mapa -   PDF  
  2627_zał.2_niejawne -   DOC  
  2627_zał.2_niejawne -   PDF  
  2627_zał.3 -   DOC  
  2627_zał.3 -   PDF  
  2627_zał.II_do_zarz_137_18 -   PDF  
  2627_zał.III_do_zarz_137_18 -   PDF  
  2627_zał.III_do_zarz_137_18_mapa -   PDF  
  2627_zał.III_do_zarz_2627_18 -   DOC  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kolna - Obszar Łąkowy"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - II czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-01-23
  Projekt doręczony - 2018-01-24
  I czytanie - 2018-02-07
  Termin wprowadzania autopoprawek - 2018-02-13
  Ostateczny termin zgłaszania poprawek - 2018-02-15

  Opinie

  Prezydent Miasta Krakowa Opinia: Negatywna 2018-02-23 -   PDF  

  Poprawki i autopoprawki

  Autopoprawka - zgłoszona przez: Prezydent Miasta Krakowa -   PDF   -   DOC   -   PDF   - doręczenie - 2018-02-14
  Poprawka - zgłoszona przez: M. GILARSKI -   PDF   - doręczenie - 2018-02-16


 42. Druk nr 2667
  2667 -   DOC  
  2667 -   PDF  
  2667_zał.1_mapa_bip -   PDF  
  2667_zał.2_niejawne -   PDF  
  2667_zał.3 -   DOC  
  2667_zał.3 -   PDF  
  2667_zał.II_do_zarz_382_18 -   PDF  
  2667_zał.III_do_zarz_382_18 -   DOC  
  2667_zał.III_do_zarz_382_18_mapa -   PDF  

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Stelmachów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - I czytanie - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-02-13
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 43. Druk nr 2668
  2668 -   PDF  
  2668_zał.2_niejawne -   PDF  

  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Stelmachów"
  /projektodawca Prezydent Miasta Krakowa - w trybie jednego czytania - referuje Elżbieta Koterba/
  Pozytywna opinia prawna Sebastian Pietrzyk
  Data wpływu - 2018-02-13
  Projekt doręczony - 2018-02-14


 44. Oświadczenia, komunikaty.

 45. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad kolejnej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ustaleniu.


 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-04-03 12:07:36
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2016-04-20 14:11:08
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2016-04-20 13:50:32
PAWEŁ JASIOŁEK
 Edycja
2014-11-07 13:25:10
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2014-11-05 11:57:38
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2014-10-31 12:38:36
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2014-10-30 11:25:10
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2014-10-27 15:46:53
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2014-10-22 11:31:25
MARTA KUCHARYK
 Edycja
2014-10-16 14:00:03
MARTA KUCHARYK
 Edycja