Dokument archiwalny


NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC – Procedura sporządzania planu

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 28 listopada 2014 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 22 grudnia 2014 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 3245/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2015 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 4 grudnia 2015 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 19 lutego 2016 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 1 marca do 31 marca 2016 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 21 marca 2016 r.
 8. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 14 kwietnia 2016 r.
 9. Rozpatrzenie uwag dotyczących projektu planu - Zarządzenie Nr 1121/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 maja 2016 r.
 10. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgadniania ustawowego - 15 czerwca 2016 r.
 11. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 15 lipca 2016 r.
 12. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 26 lipca do 24 sierpnia 2016 r.
 13. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie planu - 16 sierpnia 2016 r.
 14. Termin składania uwag dotyczących ponownie wyłożonego projektu planu - do 7 września 2016 r.
 15. Rozpatrzenie uwag dotyczących projektu planu - Zarządzenie Nr 2445/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 września 2016 r.
 16. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2506/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 września 2016 r.
 17. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektów uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2507/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 września 2016 r.
 18. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 15 lutego 2017 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie dot. projektów uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Rada podjęła uchwały od Nr LXIV/1430/17 do Nr LXIV/1435/17.
 19. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 1 listopada 2017 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada po przyjęciu poprawki odesłała projekt uchwały do projektodawcy.
 20. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgadniania ustawowego - 27 marca 2017 r.
 21. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 2 czerwca 2017 r.
 22. Wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 12 czerwca do 11 lipca 2017 r.
 23. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu - 11 lipca 2017 r.
 24. Termin składania uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu - do 25 lipca 2017 r.
 25. Rozpatrzenie pism dotyczących wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 2017/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2017 r.
 26. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 8 listopada 2017 r. - głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr LXXXVIII/2146/17 w sprawie uchwalenia planu.
 27. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2017 r., poz. 7619.


powrótPowrót do strony głównej planu