BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Specjalista w Zespole Utrzymania Nieruchomości– 1 etat

(Nr ref. 23 -14)

 

 

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe prawo lub administracja;

c) staż pracy co najmniej 4 lata.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zm.);

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej;

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz.

168 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów dotyczących decyzji administracyjnych;

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz.

14 z późn. zm.);

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.);

b) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ;

c) prawo jazdy;

d) znajomość obsługi programów pakietu MS Office;

e) znajomość topografii miasta;

f) doświadczenie pracy w administracji publicznej;

g) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

h) umiejętność pracy w zespole;

i) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

 

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) wykonywanie zadań związanych z usuwaniem pojazdów zgodnie z ustawą Prawo o ruchu

drogowym:

a) analiza uregulowań prawnych dotyczących usuwania i przechowywania pojazdów oraz wnioskowanie w sprawach koniecznych zmian w tym zakresie;

b) coroczne przygotowywanie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wysokości opłat, o których mowa w art.130a, ust. 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym;

c) organizacja, przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia do postępowań przetargowych związanych merytorycznie z zadaniami Zespołu w szczególności związanych z wyborem jednostki na wykonanie usługi usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów na parking strzeżony, wyceny pojazdów, ustalaniu kosztów przechowywania i holowania;

d) prowadzenie spraw związanych z przechowywaniem usuniętych pojazdów na parkingu

strzeżonym;

e) rozliczanie umów i zleceń związanych z usuwaniem i przechowywaniem usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym;

f) kompletowanie dokumentacji związanej z usuniętymi pojazdami;

g) współpraca z Policją i Strażą Miejską w zakresie spraw związanych z usuniętymi pojazdami na

podstawie art.130a i art.50a ustawy Prawo o ruchu drogowym;

h) wykonywanie czynności związanych z wyrejestrowaniem pojazdów przejętych na podstawie

prawomocnego postanowienia sądu;

i) współdziałanie ze Strażą Miejską i Policją w usuwaniu pojazdów z ulic Gminy Miejskiej Kraków spełniających przesłanki art.50a ustawy Prawo o ruchu drogowym;

j) prowadzenie spraw w zakresie przejmowania na własność wraków pojazdów mechanicznych w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym;

k) prowadzenie rejestru spraw, nadzór i kontrola nad terminami związanymi

z przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym usuniętych z dróg na podstawie art.50a i art.130a;

l) czynności związane z wycofaniem pojazdów z eksploatacji, określone w art. 18-20 ustawy

o recyklingu w celu przekazania pojazdów do demontażu, przekazywanie wraków pojazdów

mechanicznych przejętych przez Gminę Miejską Kraków do stacji demontażu;

m) prowadzenie postępowań w zakresie uzyskania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej dofinansowania w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Zespół Utrzymania Nieruchomości Kraków ul. Za Torem 22;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie.

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2400 zł do 2800 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT ;

 

 

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji kserokopie dokumentów certyfikatów, kursów, szkoleń, prawo jazdy itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochroni danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 23-14" - w terminie do dnia: 10.11.2014 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE 23-14

 Dyrektor Jerzy Marcinko

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Utrzymania Nieruchomości (Nr ref. 23 -14)