Sporządzany plan CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ Logo
 

Powierzchnia planu - 44,8 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XIV Czyżyny

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 16 lutego 2018 r.
o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją, w zakresie zmian wynikających z przyjętej przez Radę Miasta Krakowa poprawki do projektu planu.

Wyłożenie (w części) projektu planu rozpocznie się w dniu 26 lutego 2018 r.
Odnośnik do ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projek ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan o charakterze inwestycyjno-porządkującym umożliwi stworzenie nowych regulacji prawnych, w dostosowaniu do wizji przestrzennej określonej w zmienionym Studium. Celem planu jest skuteczne przeciwdziałanie degradacji przestrzeni i postępującej dekapitalizacji zabudowy, porządkowanie procesów zagospodarowania terenu oraz aktywizacja obszaru poprzez wykorzystanie istniejących rezerw terenowych dla jego rozwoju. Poprzemysłowy obszar, zgodnie z polityką rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego wskazaną w Studium, winien być przekształcony w ważny ośrodek centrotwórczy, skupiający funkcje ponadlokalne i metropolitalne.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychstrona bip