PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD – Procedura sporządzania planu

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 22 października 2014 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 17 listopada 2014 r.
  3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 977/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2017 r.
  4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 28 kwietnia i 12 maja 2017 r. oraz ponownie - 21 lipca 2017 r.
  5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 6 października 2017 r.
  6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 16 października do 14 listopada 2017 r.
  7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 19 października 2017 r.
  8. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 28 listopada 2017 r.
  9. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 3558/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2017 r.


powrótPowrót do strony głównej planu