PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD – Procedura sporządzania planu

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 22 października 2014 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 17 listopada 2014 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 977/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2017 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 28 kwietnia i 12 maja 2017 r. oraz ponownie - 21 lipca 2017 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 6 października 2017 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 16 października do 14 listopada 2017 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 19 października 2017 r.
 8. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 28 listopada 2017 r.
 9. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 3558/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2017 r.
 10. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień ustawowych - 12 lutego 2018 r.
 11. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 13 kwietnia 2018 r.
 12. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 24 kwietnia do 25 maja 2018 r.
 13. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie planu - 9 maja 2018 r.
 14. Termin składania uwag dotyczących ponownie wyłożonego projektu planu - do 8 czerwca 2018 r.
 15. Rozpatrzenie uwag dotyczących ponownie wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1634/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2018 r.
 16. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1859/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lipca 2018 r.
 17. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 1860/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lipca 2018 r.
 18. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 29 sierpnia 2018 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Rada podjęła uchwałę Nr CVIII/2846/18.
 19. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 12 września 2018 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr CIX/2890/18 w sprawie uchwalenia planu.
 20. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 1 października 2018 r., poz. 6485.


powrótPowrót do strony głównej planu