Dokument archiwalny


REJON ULICY RAJSKIEJ – Procedura sporządzania planu

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 22 października 2014 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 17 listopada 2014 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 2605/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 września 2015 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 27 stycznia 2016 r. i ponownie 5 września 2016 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 21 października 2016 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 31 października do 30 listopada 2016 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 3 listopada 2016 r.
 8. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 14 grudnia 2016 r.
 9. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2017 r.
 10. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień ustawowych - 10 kwietnia 2017 r.
 11. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 21 lipca 2017 r.
 12. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 31 lipca do 29 sierpnia 2017 r.
 13. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie planu - 8 sierpnia 2017 r.
 14. Termin składania uwag dotyczących ponownie wyłożonego projektu planu - do 12 września 2017 r.
 15. Rozpatrzenie uwag do ponownie wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2460/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 października 2017 r.
 16. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień ustawowych - 17 listopada 2017 r. i ponownie - 12 grudnia 2017 r.
 17. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 15 grudnia 2017 r.
 18. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 27 grudnia 2017 r. do 25 stycznia 2018 r.
 19. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie planu - 4 stycznia 2017 r.
 20. Termin składania uwag dotyczących ponownie wyłożonego projektu planu - do 8 lutego 2018 r.
 21. Rozpatrzenie uwag do ponownie wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 506/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2018 r.
 22. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 596/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2018 r.
 23. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 597/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2018 r.
 24. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 28 marca 2018 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Rada podjęła uchwałę Nr XCVIII/2564/18.
 25. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 11 kwietnia 2018 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr XCIX/2582/18 w sprawie uchwalenia planu.
 26. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r., poz. 3293.


powrótPowrót do strony głównej planu