Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ZAKOLE WISŁY

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 90,8 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

Lokalizacja


Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzi BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKOLE WISŁY"
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją
w dniach od 2 stycznia do 30 stycznia 2018 r.

Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag
- patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan ma na celu ochronę istniejących terenów zieleni (terenów zalewowych w międzywalu Wisły oraz ROD "Zakole Wisły") oraz określenie nowych zasad zagospodarowania dotychczasowych terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Stoczniowców i ul. Na Zakolu Wisły. Plan ten połączy zatem funkcję ochronną i porządkująco-inwestycyjną oraz stanowić będzie ważny element budujący ład przestrzenny miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-01-02 08:42:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-22 09:11:33
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-07-31 09:51:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-24 13:50:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-24 13:48:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-24 13:46:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-24 13:44:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-06-06 15:02:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-04-11 11:45:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-11-21 14:51:39
TOMASZ GDULA
 Edycja