Historia sporządzenia planu ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ Logo
 

Powierzchnia planu - 38,9 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica V Krowodrza

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- KRAJOWY INSTYTUT POLITYKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA
(dawny INSTYTUT ROZWOJU MIAST) w Krakowie


W dniu 7 lutego 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCIV/2465/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2018 r., poz. 1324 - wejdzie w życie w dniu 8 marca 2018 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).
Odnośnik do strony edziennik.uw.gov.plOdnośnik do dziennika

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Celem planu będzie stworzenie warunków przestrzennych dla prawidłowego funkcjonowania obszaru w oparciu o zasady ładu przestrzennego poprzez ochronę wartości krajobrazowych i przyrodniczych oraz znalezienie kompromisu dla wyważenia różnych interesów społecznych, publicznych i prywatnych. Wyznaczenie terenów i przestrzeni publicznych oraz zieleni urządzonej, a także kształtowanie tych przestrzeni w terenach usługowych umożliwią prawidłowy i nowoczesny rozwój tego rejonu miasta. Objęcie przedmiotowego terenu planem miejscowym pozwoli na skuteczną kontrolę zmian w zagospodarowaniu, a także zapobiegnie niekorzystnym przekształceniom obszaru, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych".
W dniu 28 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planudokument pdf-tekst
Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychstrona bip