Sporządzany plan KLINY POŁUDNIE II Logo
 

Powierzchnia planu - 178,8 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: VIII Dębniki i X Swoszowice

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzi
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Uchwały Rady Miasta Ogłoszenia Prezydenta Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan ma na celu stworzenie nowych regulacji prawnych, które pozwolą na określenie czytelnych zasad zagospodarowania tej części Miasta w dostosowaniu do wizji przestrzennej określonej w obowiązującym Studium - zwłaszcza w zakresie dopuszczenia handlu wielkopowierzchniowego w rejonie autostrady A4 oraz umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rejonach planowanych przystanków metra. Celem planu jest aktywizacja obszaru poprzez wykorzystanie istniejących rezerw terenowych dla jego dalszego rozwoju jako centrum usług o charakterze ponadlokalnym i metropolitalnym, w zgodzie ze wskazaną w Studium polityką rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego. Ponadto plan umożliwi planowanie i realizację inwestycji z zakresu układu komunikacyjnego i transportu zbiorowego, w sposób kompleksowy regulujący zasady zagospodarowaniu całego obszaru.

WNIOSKI DO PLANU zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych