Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru TONIE - ZACHÓD

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 86,9 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

Lokalizacja


Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzi BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 6 grudnia 2017 r. Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ZACHÓD" oraz podjęła uchwałę Nr XC/2370/17 w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu tego planu.
Odnośnik do projektu uchwałystrona bip

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan ma na celu kontrolę przyszłego zainwestowania terenów, dla których Studium wskazuje tereny pod rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jest to plan o charakterze inwestycyjnym, mający ważne znaczenie w procesie wdrażania przyjętej polityki przestrzennej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli:
- kształtować zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami na terenach, dla których Studium wskazuje kierunek zagospodarowania pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wzdłuż ul. Gaik, ul. Władysława Łokietka, ul. Piaskowej, ul. Stelmachów), z uwzględnieniem wysokiego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej (ze względu na strefę kształtowania systemu przyrodniczego) oraz istniejących powiązań widokowych,
- wykluczyć na przedmiotowym obszarze zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
- rozwiązać problemy infrastrukturalne obszaru.
W dniu 18 marca 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu - Odnośnik do listy przeprowadzonych spotkańdokument pdf-tekst
WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych