Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru PARK RUCZAJ - LUBOSTROŃ

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

Powierzchnia planu - 21,1 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK RUCZAJ - LUBOSTROŃ" oraz projektów uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu tego planu.
Odnośnik do zarządzeństrona bip

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan obejmuje tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej, w tym stawy przy ul. Szuwarowej, wskazane do objęcia formami ochrony przyrody. Znaczna część obszaru urządzona i użytkowana jest jako klub jazdy konnej. Niemal całość obszaru objętego planem przewidziana jest jako teren przyszłego parku miejskiego. Plan ma na celu ochronę wartościowych elementów środowiska przyrodniczego a także umożliwienie rozwoju obszaru jako parku miejskiego w rejonie miasta o wysokiej intensywności zabudowy mieszkaniowej i dużej liczbie mieszkańców. Funkcji parkowej winny towarzyszyć obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, jako uzupełnienie i kontynuacja istniejącego zagospodarowania. Ustalenia planu mają stworzyć warunki prawne dla procesów inwestycyjnych z zakresu urządzenia i wyposażenia terenów zieleni oraz usług sporu i rekreacji, w zgodzie ze wskazaną w Studium polityką rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego oraz polityką architektoniczną miasta. Plan ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.
W dniu 10 marca 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu - Odnośnik do listy przeprowadzonych spotkańdokument pdf-tekst
WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych