Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru AZORY - REJON ULIC STACHIEWICZA I CZERWIEŃSKIEGO

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 63,1 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

Lokalizacja

Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone są przez wykonawcę zewnętrznego - INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie


W dniu 6 grudnia 2017 r. Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - REJON ULIC STACHIEWICZA I CZERWIEŃSKIEGO" oraz podjęła uchwałę Nr XC/2372/17 w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu tego planu.
Odnośnik do projektu uchwałystrona bip

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Przedmiotowy obszar spełnia kryterium zakwalifikowania obszarów Miasta do obszarów priorytetowych, dla których Miasto zamierza sporządzić plany miejscowe w pierwszej kolejności (Tom II Studium, rozdział II.8.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) tj.: tereny wymagające przekształceń, rewitalizacji i rehabilitacji – na których procesy społeczno-ekonomiczne skutkowały degradacją tkanki miejskiej, dotychczasowe formy zagospodarowania i aktywności gospodarczej stały się nieaktualne – konieczne jest określenie podstaw przestrzennych dla realizacji nowego programu użytkowego. Zakwalifikowanie Osiedla Azory do Programu Rehabilitacji Zabudowy Blokowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków było podyktowane niekorzystnymi czynnikami ekonomicznymi, społecznymi oraz architektoniczno-urbanistycznymi. Objęcie zdegradowanych osiedli miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ma zapobiec niekorzystnym przemianom przestrzeni. Ponadto niezbędne jest uporządkowanie toczących się na analizowanym obszarze procesów inwestycyjnych, realizowanych aktualnie w oparciu o decyzje wz, będących powodem niekorzystnych przekształceń przestrzeni. Ważnym zagadnieniem wymagającym regulacji planistycznej jest również zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej terenu w szczególności w kontekście planowanej przebudowy ulicy Wojciecha Weissa z przedłużeniem do ul. Bartosza Głowackiego i planowanej Trasy Wolbromskiej, a także obsługi parkingowej obszaru. Plan umożliwi również rozwiązanie kwestii odpowiednich powiązań pieszych m.in. w związku z realizacją przystanków kolei aglomeracyjnej, planowanej linii tramwajowej oraz parkingu w ystemie P&R.
W dniu 16 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu - Odnośnik do listy przeprowadzonych spotkańdokument pdf-tekst
WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychstrona bip