Sporządzany plan CZYŻYNY - AWF Logo
 

Powierzchnia planu - 39,1 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XIV Czyżyny

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - AWF" od dnia 7 września 2016 r. znajduje się w Radzie Miasta Krakowa.

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: W ramach przedmiotowego obszaru znajdują się tereny wymagające zmiany ustaleń obowiązującego planu miejscowego obszaru "Stare Czyżyny" w zakresie minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy. Umożliwi to swobodne kształtowanie przestrzeni terenów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji. Plan miejscowy umożliwi zainwestowanie obiektami o wysokich walorach architektonicznych terenu zieleni w rejonie węzła al. Pokoju i ul. Nowohuckiej. Obecne zainwestowanie znacząco odbiega od standardów wyznaczonych w kierunkach polityki przestrzennej wyznaczonych w Studium. Z uwagi na złożoność wymienionych powyżej zagadnień przestrzennych dotyczących obszaru "Czyżyny - AWF", jedynie plan miejscowy może pozwolić na realizację wizji zawartej w Studium.
W dniu 23 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu - Odnośnik do listy przeprowadzonych spotkańdokument pdf-tekst
WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychstrona bip