Procedura sporządzania

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru REJON ULICY RAJSKIEJ

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 20,9 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica I Stare Miasto

Lokalizacja


Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzi BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RAJSKIEJ"
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją
w dniach od 27 grudnia 2017 r. do 25 stycznia 2018 r.

Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag
- patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projek ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan obejmuje tereny o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych. Obszar planu znajduje się w strefie buforowej UNESCO (która została ustalona w celu ochrony obszaru wpisanego na Listę UNESCO, a w szczególności jego sylwety), stanowi również część obszaru uznanego na mocy Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r. (M.P. Nr 50 poz. 418) – za pomnik historii "Kraków - historyczny zespół miasta" (jednym z celów jego ustanowienia jest zachowanie układu urbanistyczno-architektonicznego śródmiejskiej części Krakowa).
Celem planu jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, realizacja zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego oraz krajobrazowego (krajobrazu miejskiego) w tym ochronę przestrzeni strefy buforowej UNESCO, ochronę sylwety miasta a także ochronę powiązań widokowych pomiędzy kopcami krakowskimi i pomiędzy obiektami fortecznymi.
Jest to plan o charakterze ochronnym i porządkującym, mający ważne znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Ukształtowane dzielnice śródmiejskie, których częścią jest obszar planu, skupiają nie tylko funkcje kulturalne, usługowe i administracyjne, ale przede wszystkim koncentrują publiczne życie miasta. Warunkiem funkcjonowania centrum jest jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, a także powszechnie akceptowana przez mieszkańców czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i jakość programu usługowego.
W dniu 16 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu - Odnośnik do listy przeprowadzonych spotkańdokument pdf-tekst
WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-12-27 12:39:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-15 09:47:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-04 12:36:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-04 10:40:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-31 12:10:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-21 11:24:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-07-21 10:25:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-04-11 09:58:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-05 14:39:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-12-15 09:38:56
TOMASZ GDULA
 Edycja