Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru TONIE - WSCHÓD

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 100,7 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

Lokalizacja


Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzi BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - WSCHÓD".
Odnośnik do rozpatrzenia uwagstrona bip

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan porządkujący dla obszaru "Tonie - Wschód" ma uregulować już istniejące i przyszłe procesy inwestycyjne wymagające koordynacji z uwagi na ich skalę i dynamikę. Spontaniczne zainwestowanie może doprowadzić do chaosu przestrzennego, braku spójności i przepustowości układów komunikacyjnych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Tonie - Wschód" pozwoli:
- kształtować zabudowę mieszkaniową kompleksowo wraz z usługami, z przestrzeniami publicznymi oraz zielenią urządzoną na terenach, dla których Studium wskazuje kierunek inwestycyjny,
- utrzymać i uzupełnić zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności mając na uwadze ochronę punktów, ciągów i przedpoli widokowych.
W dniu 18 marca 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu - Odnośnik do listy przeprowadzonych spotkańdokument pdf-tekst
WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych