BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

 

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Inspektor nadzoru w Zespole Utrzymania Infrastruktury – 1 etat

(Nr ref. 20 -14)

 

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe techniczne;

c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno – budowlanym, sanitarnym lub elektrycznym;

d) staż pracy: minimum 4 lata na podobnym stanowisku;

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa z dnia 18 września 2001r. prawo wodne ( Dz. U. z 2005r., NR 239, poz. 2019 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.);

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zapotrzebowaniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z 2014r. poz. 183. );

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458

z późn. zm.);

b) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ;

c) znajomość obsługi programów pakietu MS Office;

d) znajomość topografii miasta;

e) prawo jazdy kat. B;

f) doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

g) zdolność analogicznego myślenia;

h) umiejętność pracy w zespole;

i) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizowania pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) bieżąca i okresowa kontrola i ocena stanu technicznego infrastruktury w zakresie odwodnienia.

2) określenie zakresu prac oraz przygotowanie zleceń. Nadzór i koordynacja oraz odbiór prac z zakresu bieżącego utrzymania oraz w zakresie wydanych decyzji lub zezwoleń.

3) nadzór nad realizacją zadań o charakterze inwestycyjnym i modernizacyjnym ZIKIT w zakresie branży odwodnieniowej:

a) reprezentacja ZIKIT na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwoleniem na budowę i umowami,

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wybudowanych wyrobów budowlanych, w tym zapobieganie zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie,

c) uczestnictwo w odbiorach robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających,

d) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

e) odbiory częściowe, końcowe, przejmowanie zakończonych inwestycji do użytkowania w zakresie odwodnienia (powołanie komisji, przyjęcie i weryfikacja dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, sporządzanie protokołów),

f) dokonywanie rozliczeń rzeczowych i finansowych zadań (kontrola kosztorysów wykonawczych i faktur pod względem zgodności z umową i prawidłowości zastosowania cen),

g) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót i usunięcie wad i usterek,

h) przekazanie gotowych obiektów budowlanych do użytkowania, w tym uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń,

i) sporządzanie inwentaryzacji robót w toku na dzień 31 grudnia danego roku.

4) prowadzenie kontroli gwarancyjnej wykonanych prac nadzorowanych przez inspektorów.

5) kontrola w zakresie odwodnienia.

 

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Zespół Utrzymania Infrastruktury, Kraków ul. Za Torem 22;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego;

- praca w terenie – konieczność prowadzenia pojazdów służbowych;

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2500,00 zł do 2800,00 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZIKiT + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT ;

 

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji kserokopie dokumentów

( kursy, szkolenia, certyfikaty, prawo jazdy itp.);

f) kserokopia uprawnień (decyzja + wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych);

f) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 20-14" - w terminie do dnia: 23.09.2014r.

Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE 20-14 

Dyrektor Jerzy Marcinko

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor nadzoru w Zespole Utrzymania Infrastruktury (Nr ref. 20-14)