Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ŁAGIEWNIKI

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 55,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

LokalizacjaUCHWAŁA NR CII/1556/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁAGIEWNIKI" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2014 r., poz. 2319 - obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 18 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 9 kwietnia 2014 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2014 r., poz. 2319 - ogłoszenie uchwały Nr CII/1556/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2014 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip


PRZYDATNE LINKI

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


Plan dla obszaru "Łagiewniki" pozwoli na harmonijny i uporządkowany rozwój części miasta usytuowanej w sąsiedztwie głównych arterii miejskich, a także kluczowego obszaru rozwoju kulturowego, jakim jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach wraz z Centrum Jana Pawła II. Istniejąca zabudowa posiada czytelny układ przestrzenny, z przewagą obiektów budownictwa jednorodzinnego. Z uwagi na rezerwy terenów niezabudowanych oraz atrakcyjną lokalizację następuje tu wprowadzanie bardziej intensywnej zabudowy odmiennych funkcji (obiektów usługowych), a także wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Zapisy planu mają regulować warunki i standardy wykorzystania terenów aby zapewnić zachowanie lokalnego gabarytu zabudowy, odpowiednią ilość i standardy obiektów realizacji celów publicznych, a także prawidłową obsługę komunikacyjna obszaru.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących