Zwierzęta Gospodarskie

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem (UCHWAŁA NR XLVII/846/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków ) - miasto podzielono na strefy, w których zabrania się lub dopuszcza utrzymywanie zwierząt gospodarskich.

 

Zakaz chowu, hodowli i przetrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak: bydło, konie, strusie, świnie, owce, kozy, drób, króliki obowiązuje na terenach strefy miejskiej wraz z obszarem śródmieścia. Zakaz, nie dotyczy ogrodów o powierzchni powyżej 50 arów utrzymywanych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe, istniejących w strefie gospodarstw rolnych, utrzymywania zwierząt wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych, wynikających z zarejestrowanej działalności i stanowiących źródło utrzymania posiadaczy zwierząt oraz prowadzenia chowu drobiu (z wyłączeniem perlic, indyków, strusi oraz kogutów pozostałych gatunków), królików - do 5 sztuk zwierząt. Ogólną, minimalną powierzchnię nieruchomości, na której dozwolone jest utrzymywanie drobiu i królików ustala się na 4 ary.

 

W strefie przedmieść zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków bytowych i zachowania czystości na terenie posesji. Minimalna powierzchnia, na której można utrzymywać bydło, konie lub strusie to 50 arów, kozy, świnie i owce - 10 arów a drób i króliki - 4 ary.

 

Ule z pszczołami na terenie całego miasta należy usytuować w odległości nie mniejszej niż 15 metrów od granicy działki. Jeśli odległość jest mniejsza to należy zastosować ogrodzenie osłaniające uniemożliwiające pszczołom przelot przez nie. Teren na którym prowadzona jest pasieka musi być ogrodzony by uniemożliwić wstęp osobom postronnym.

 

W 2016 roku prowadzono 46 kontroli związanych z niewłaściwym utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenie Krakowa. Sprawdzano też zasady przetrzymywania koni dorożkarskich. Interwencje dotyczyły przede wszystkim utrzymywania zwierząt gospodarskich w strefie miejskiej, poza gospodarstwami rolnymi, złych warunków utrzymywania zwierząt i niewłaściwej opieki nad nimi.

 

 

Zobacz też: kontrole utrzymania zwierzat gospodarskich