Produkcja roślinna i zwierzęca

• Struktura użytków rolnych:

o Powierzchnia użytków rolnych ogółem - 13000 ha

o grunty orne - 7000 ha

o sady - 315 ha

o łąki trwałe - 1550 ha

o pastwiska - 140 ha

 

• Użytkowanie gruntów - powierzchnia ogółem - 7000 ha:

o Zbożowe - 3350 ha

o Ziemniaki - 1800 ha

o Rośliny pastewne - 80 ha

o Rośliny przemysłowe 335 ha

o Warzywa - 900 ha

o Owoce (truskawki) - 40 ha

o Pozostałe - 495 ha

 

• Pogłowie zwierząt:

o pogłowie bydła ogółem - 150 sztuk

o pogłowie trzody chlewnej ogółem - 3000 sztuk