Dokument archiwalny


PROJEKT ZMIANY STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

DRUGIE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 4 marca do 14 kwietnia 2014 r.

 


PROGNOZA
ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO:
Odnośnik do części tekstowej - ponowne wyłożenie Odnośnik do części graficznej - ponowne wyłożenie


strona bipPowrót do poprzedniej strony