BIP MJO - Szkolne Schronisko Młodzieżowe
DYREKTOR SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO w KRAKOWIE z FILIĄ w ZAKOPANEM
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
STANOWISKO URZĘDNICZE – referent ds. płac, w wymiarze 1/2 etatu


1. Wymagania formalne

1. Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458 z póź. zmianami)

2. wykształcenie minimum średnie o profilu ekonomicznym i minimum 3 lata stażu pracy na podobnym stanowisku,

3. odbycie służby przygotowawczej zakończonej pozytywnie zdanym egzaminem……

4. znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,( Dz.U. nr 157 z dn. 24.09.2009r.poz.1240. z późn. zmianami) oraz ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 29.09.1994 r. z późn. zmianami)

5. biegła znajomość obsługi komputera i programów biurowych: Windows, Office, biegła znajomość programu ZSZO

 
2. Wymagania dodatkowe

1. znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, Kodeksu Pracy, Prawa Oświatowego ustawy o ZFSŚ, przepisów ZUS.

2. znajomość programów Płatnik, System Informacji Oświatowej, oraz do zarządzania i sprzedaży „SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM DŻINN”

3. umiejętność posługiwania się j. angielskim w stopniu komunikatywnym w kontaktach z turystą zagranicznym

 
3. Zakres obowiązków

1. prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej w programie ZSZO

2. prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem skarbowym

3. Sporządzanie list płac na wynagrodzenia dla wszystkich pracowników schroniska, umów zleceń i ryczałtów

4. Sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych przelewów dla pracowników, ZUS i US

5. Sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw płacowych (ZSZO, SIO i innych)

6. Wydawanie zaświadczeń o zarobkach.

7. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

8. Terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników, Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS.

9. Sporządzanie PIT-ów dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami.

10. Prowadzenie spraw emerytalno – rentowych.

11. Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, korygowanie wszelkich zmian i wysyłanie ich drogą elektroniczną, sporządzanie rocznych deklaracji ZUS.

12. Drukowanie potwierdzenia ubezpieczenia dla wszystkich pracowników (RMUA ) zgodnie z przepisami.

13. wysyłanie informacji PEFRRON

Dodatkowo:

1. Obsługa interesantów, przyjmowanie telefonów i rezerwacji.


4. Warunki pracy i płacy:

1. wymiar czasu pracy: ½ etatu, miejsce pracy Kraków, ul. Grochowa 21

2. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. (Dz.U. NR 50, poz. 398 z późniejszymi

zmianami) oraz zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników SSM

3. umowa na czas określony, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

 
5. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny i CV

2. kwestionariusz osobowy

3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

4. zaświadczenie o niekaralności wydane przez KRK

5. oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

6. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres :

Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 30-731 Kraków, ul. Grochowa 21 z dopiskiem '" NABÓR – REFERENT " w terminie do 24 stycznia 2013 r.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / http://www.bip.krakow.pl / oraz na tablicy informacyjnej Schroniska.

Uwaga! Wynik postępowania obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rezultat rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami

 

7. Ilość etatów
1/2


Dyrektor Marta Jasińcka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkolne Schronisko Młodzieżowe ()