BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych
DYREKTOR ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor - 1 etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZCK, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

b) wykształcenie wyższe ekonomiczne – preferowana specjalizacja w zakresie rachunkowości,

c) staż pracy – minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w budżetowaniu zadań lub controlingu w administracji publicznej.

 

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,

b) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,

c) znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

d) zdolności rozwiązywania problemów,

e) umiejętność analitycznego myślenia,

f) samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

g) znajomość zagadnień dotyczących kwalifikacji wydatków strukturalnych,

h) doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz w obsłudze kasowej,

i) biegła znajomość obsługi komputera, programów Microsoft Office w zakresie Word,Excel,

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

3. Zakres obowiązków

a) prowadzenie zapisów księgowych w księgach rachunkowych na kontach pozabilansowych i bilansowych,

b) miesięczne zamykanie kont pozabilansowych, uzgadnianie i analiza sald,

c) opracowanie budżetu w układzie zadaniowym,

d) prowadzenie procesu prognozowania i budżetowania,

e) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

f) zastępstwo w kasie głównej ZCK.

4. Warunki pracy i płacy:

wymiar czasu pracy – 1 etat

- płaca zasadnicza zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń + dodatek za staż pracy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem ZCK

- osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej (art. 16, ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz. U. Nr 223, poz.1458, ze zm.) w trakcie zawartej umowy o pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, odbywają służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

 

- Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań

Godziny pracy stałe (7:30 – 15:30). Pracownik wykonuje czynności związane z pracą przy biurku i komputerze w głównej siedzibie ZCK oraz w jednostkach organizacyjnych ZCK zlokalizowanych na na terenie Krakowa.

 

- Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Na terenie jednostki pracownik porusza się drogami komunikacyjnymi wewnątrz budynku: korytarze, klatki schodowe - schody, przejścia. Przy wykonywaniu zadań w terenie pracownik przemieszcz się za pomocą środków komunikacji zbiorowej (np. tramwaj, autobus).

5. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie lub w Dziale Spraw Pracowniczych ZCK)

b) kopia dowodu osobistego,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

a) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia),

b) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926

z późn. zm.),

d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

(Osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego);

e) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu , w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym ZCK lub wysłać pocztą na adres: ul. Rakowicka 26, 31 – 510 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – Inspektor – ZK ”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin składania ofert upływa w dniu 27 grudnia 2013 roku.

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną do ZCK po tym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do następnego etapu naboru kandydaci będą informowani telefonicznie na podany numer w dokumentach aplikacyjnych.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZCK (www.bip.krakow.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26.

7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor: DOROTA IWANICKA

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych (3)