Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

znak sprawy: A-271-11/2013                                                                    Kraków, 25.11.2013r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

na dostawę artykułów żywnościowych

 

I. Zamawiający:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Praska 25,

30-329 Kraków

tel.: 12/266-03-64,   faks: 12/266-03-64 wew. 27

e-mail: administracja@dpspraska.pl

www.dpspraska.pl

 

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221000-6, 03222300-6, 15811000-6, 15331170-9, 03142500-3, 15800000-6,15100000-9, 15500000-3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Część I będzie obejmować świeże warzywa i owoce.

Część II będzie obejmować wyroby piekarskie.

Część III będzie obejmować mrożone artykuły spożywcze.

Część IV będzie obejmować jaja kurze świeże.

Część V będzie obejmować artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery.

Część VI będzie obejmować  mięso świeże, wędliny i drób.

Część VII będzie obejmować mleko i produkty mleczarskie.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie od dnia 2. stycznia 2014 r. do

31. października 2014 r.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1)      wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwie dostawy artykułów żywnościowych,

2)      nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

 

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w części IV SIWZ.

 

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1)      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2.1)

2)      oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 2.2),

 

UWAGA 1.    Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2, powinny być podpisane przez osoby podpisujące ofertę.

UWAGA 2.    Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, powinien być złożony przez każdego z Wykonawców.

 

VI. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

VII. Kryteria oceny ofert:

cena – 100 %.

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 ,  30-329 Kraków, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00,   w terminie do dnia 3.12.2013 r. godz. 10.00.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25, 30-329 Kraków pom. świetlicy w dniu  3.12.2012 r. godz. 11.00.

 

IX. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie www.dpspraska.pl  w zakładce „zamówienia publiczne”.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można odebrać w siedzibie Zamawiającego – w dziale administracyjno-gospodarczym i obsługi technicznej, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu  25.11.2013r. w BZP pod nr. 251653-2013


Załączniki:

1. SIWZ

2.Oferta

3.Oświadczenie 1

4.Oświadczenie 2

5.Wzór umowy