Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

 

OGŁOSZENIE

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie na podstawie pełnomocnictwa    Nr 242/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2012 r., w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, ust. 3, ust. 4, art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na:

na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1.01.2014 roku do 31.12.2017 roku ośrodków wsparcia na terenie:  Dzielnicy I dla 20 osób starszych, Dzielnicy VIII dla 30 osób starszych i  Dzielnicy XVIII dla 70 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalach podmiotów.

Na realizację zadania w okresie od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wynosi  maksymalnie 374 400,00 zł ( słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100) w tym dla ośrodka  w: Dzielnicy I – 62 400,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych 00/100) Dzielnicy VIII – 93 600,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100), Dzielnicy XVIII – 218 400,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy czterysta złotych 00/100).

Wartość dotacji na realizację zadania może być każdego roku waloryzowana o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Miejską Kraków na prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych w roku 2012 i 2013:

1)      prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych, os. Zielone 7 – podmiot prowadzący:  Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes

- wysokość dotacji przeznaczona na 2012 r.:  313 320,00 zł

- wysokość dotacji przeznaczona na 2013 r.:  313 320,00 zł

2)      prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych, ul. Komandosów 18 – podmiot prowadzący: Caritas Archidiecezji Krakowskiej

- wysokość dotacji przeznaczona na 2012 r.:  94 320,00 zł

- wysokość dotacji przeznaczona na 2013 r.:  94 320,00 zł

3)      prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych, Pl. G. Wł. Sikorskiego 14/2 – podmiot prowadzący: Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

- wysokość dotacji przeznaczona na 2012 r.:  61 680,00 zł

- wysokość dotacji przeznaczona na 2013 r.:  60 000,00 zł

 

Przy rozpatrywaniu ofert Komisja konkursowa:

1)      ocenia możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2)      ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)      ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,

4)      uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy,

5)      uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Do realizacji zadania wybrany zostanie  podmiot/y, którego oferta uzyska największą liczbą punktów od Komisji konkursowej. Dotacja na realizację zadania zostanie przekazana na podstawie pisemnej umowy zawartej z podmiotem/ami wyłonionym/i w wyniku przeprowadzenia konkursu.

Pozostałe informacje dotyczące konkursu określone są w zarządzeniu Dyrektora MOPS w Krakowie. Informacje te obejmują m.in.:

1)      szczegółowe zasady przyznawania dotacji,

2)      szczegółowe warunki realizacji zadania,

3)      kryteria formalne oraz tryb i kryteria merytoryczne stosowane przy wyborze ofert, wraz z punktacją dla poszczególnych kryteriów.

Warunki otwartego konkursu ofert stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora MOPS  w Krakowie można również odbierać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krakowie, przy ul. Józefińskiej 14, pok. 211.

Informacje o wszelkich ewentualnych zmianach w zakresie warunków otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie a także na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych http://ngo.krakow.pl/.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Ośrodka: Andrzej Fiema, tel. (12) 616-53-11.

Termin i miejsce składania ofert: 6 grudnia 2013 roku do godziny 8:00  na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Józefińskiej 14, pok. 004.

 Wybór podmiotu realizującego zadanie nastąpi do 12 grudnia  2013 roku.

 Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są  w terminie do 18 grudnia 2013  roku do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa w celu uzgodnienia warunków umowy. 

UWAGA:

W związku z brakiem możliwości uzupełniania lub korygowania treści ofert po ich złożeniu, zapraszamy podmioty zainteresowane udziałem w konkursie do konsultacji zawartości ofert pod względem formalnym od 25.11.2013 r. do 26.11.2013 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, przy ul. Józefińska 14 pok. 211.

Konsultacje nie będą dotyczyły merytorycznej zawartości oferty, w szczególności tych określonych w niej informacji, które będą podlegały ocenie w konkursie.

 

ZARZĄDZENIE NR 249/2013 DYREKTORA MOPS - WYBÓR OFERTY

 

Zarządzenie nr 133/2013 Dyrektora MOPS w Krakowie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Warunki otwartego konkursu

Załącznik nr 2 do Zarządzenia - Ogłoszenie 

Karta oceny formalnej

Karta indywidualnej oceny