BIP MJO - Zespół Szkół Łączności
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 1. Wymagania formalne:
  • Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,
  • wykształcenie wyższe i 4 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 2  lata lub
  • wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku  3 lata
 2. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy,
  • znajomość obsługi programów: System Informacji Oświatowej, Płatnik, Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,
  • znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,
  • biegła znajomość komputera (WORD, EXCEL),
  • komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.
 3. Zakres obowiązków:
  • Prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej w programie ZSZO.
  • Prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.
  • Sporządzanie list płac na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi do wypłaty.
  • Sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników.
  • Sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw płacowych (ZSZO, SIO i innych).
  • Wydawanie zaświadczeń o zarobkach.
  • Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  • Terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników zatrudnionych w ZSŁ
  • Sporządzanie PIT-ów  dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami.
  • Prowadzenie spraw emerytalno – rentowych.
  • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS.
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, korygowanie wszelkich zmian dotyczących czasu pracy, lub danych pracowników i wysyłanie ich drogą elektroniczną, sporządzanie rocznych deklaracji ZUS.
  • Drukowanie potwierdzenia ubezpieczenia dla wszystkich pracowników (RMUA ) zgodnie z przepisami.
 4. Warunki pracy i płacy:
  • zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
  • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 50 poz. 398) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Zespole Szkół Łączności,
  • miejsce pracy: Zespół Szkół Łączności ul. MONTE CASSINO 31,  30- 337  KRAKÓW
 5. Wymagane dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • list motywacyjny i CV,
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,
  • zaświadczenie o niekaralności (dotyczy  osoby, której  zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z póżn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie Zespołu Szkół Łączności ul. Monte Cassino 31  w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00 od dnia 14 października 2013 roku do 18 października  2013 roku.

  Aplikacja winna zawierać adnotację:
  „Nabór na stanowisko specjalisty ds. płac” w Zespole Szkół Łączności w Krakowie"

  Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

  Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta Krakowa, na stronie BIP ZSŁ  oraz na tablicy informacyjnej w ZSŁ.
 7. Ilość etatów:
  3/4  etatu

Dyrektor  ANTONI BORGOSZ

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności ()

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANTONI BORGOSZ
Osoba publikująca:
WOJCIECH SOŚNICKI
Data wytworzenia:
2013-10-11
Data publikacji:
2013-10-11
Data aktualizacji:
2013-10-11