BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Specjalista w Zespole Uzgodnień – 1 etat

(Nr ref. 07 -13)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym, specjalność: drogi, ulice i autostrady;

c) staż pracy: min 4 lata na podobnym stanowisku;

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.

Nr 80, poz. 717);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.);

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

- Zarządzenie Nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie

wprowadzenia do stosowania „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta

Krakowa” (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430);

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.

Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.);

b) znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ;

c) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej;

d) znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office;

e) zdolność analogicznego myślenia;

f) umiejętność pracy w zespole;

g) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy

h) dyspozycyjność;

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Analiza wniosków o wydanie warunków technicznych dla branży drogowej.

b) Analiza wniosków o zaopiniowanie koncepcji rozwiązań technicznych dla branży drogowej.

c) Analiza wniosków o uzgodnienie projektów budowlanych dla branży drogowej.

d) Uczestnictwo w pracach ZKUPSUT-u (Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu) U MK

e) Uczestnictwo w pracach zespołu zadaniowego ds. audytów rowerowych w Krakowie.

f) Udzielanie odpowiedzi na zapytania jednostek zarządzających mediami i wydziałów UMK,

g) Wydawanie opinii w zakresie powierzonych zadań dla komórek merytorycznych ZIKiT

h) Analizowanie wniosków o wydanie uzgodnień/opinii w zakresie lokalizacji uzbrojenia w istniejącym pasie drogowym, lokalizacji obiektów budowlanych względem pasa drogowego, lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego i przygotowania projektu uzgodnienia lub braku uzgodnienia w formie pisma lub decyzji administracyjnej

i) Analizowanie wniosków o wydawanie opinii w zakresie lokalizacji infrastruktury technicznej w pasach drogowych i przygotowanie projektu opinii w zakresie lokalizacji infrastruktury technicznej w pasach drogowych

 

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Zespół Uzgodnień, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2800 zł do 3000 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT ;

 

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

e) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

f) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

g) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

i) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

k) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

l) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 07-13" - w terminie do dnia 05.09.2013 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 Dyrektor Jerzy Marcinko

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 07-13