BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor Nadzoru w Zespole Utrzymania Infrastruktury – 1 etat

(Nr ref. 06-13)

 


1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie średnie drogowe lub wyższe techniczne o profilu drogowym,

c) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń,

d) staż pracy: 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem, 4 lata dla osób z wyższym wykształceniem.

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 
2. Wymagania dodatkowe

1. znajomość przepisów z zakresu :

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.260),

c) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze późn. zm.),

d) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),

e) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz.1458 z późn. zm.),

f) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.),

2. znajomość struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie ,

3. znajomość topografii miasta,

4. czynne prawo jazdy kat. B,

5. znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office,

6. dyspozycyjność,

7. zdolność analitycznego myślenia,

8. samodzielność, umiejętność planowania i organizacji pracy, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 3. Zakres obowiązków

a) nadzór nad eksploatacją dróg (remonty, modernizacja),

b) przeglądy gwarancyjne,

c) udział w odbiorach inwestycyjnych,

d) weryfikacja merytoryczna faktur,

e) wnioskowanie koniecznych remontów,

f) korespondencja z zakresu zadań.

 
4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce wykonywania pracy:

Zespół Utrzymania Infrastruktury, Kraków ul. Za Torem 22;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dłuższego stania i chodzenia,

zmienne tempo pracy,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu,

- konieczność prowadzenia samochodów służbowych,

- praca wymaga pełnej gotowości i dyspozycyjności,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2700,00 zł do 3500 ,00 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT ;

 
5. Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia (kserokopia);

e) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

f) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

g) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

h) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

i) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

k) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

l) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 06-13" - w terminie do dnia 01.08.2013r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 
7. Ilość etatów
1 etat

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE


Dyrektor Jerzy Marcinko

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Zespole Utrzymania Infrastruktury