BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

(Nr ref. 05 – 13)

 


1. Wymagania formalne

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych.

b) Wykształcenie wyższe drugiego stopnia z zakresu ekonomii lub wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu ekonomii .

c) Staż pracy: 10 lat w tym 5 lat na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej w służbach finansowo księgowych.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 
2. Wymagania dodatkowe

1.znajomość przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku od osób fizycznych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych:

1)ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług — tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.,nr 177, poz. 1054 z późn. zm.,

2) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U.z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.,

3) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – tekst jednolity Dz. U.z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.

2. znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz szczególnych rozporządzeń do ustawy o finansach publicznych:

1) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.330,

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),

3)ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.168.

3. znajomość przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji księgowej, klasyfikacji budżetowej:

1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289,

2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz. U. z 2010 r.

4. Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.);

5. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz.1458 z późn. zm.);

6. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,poz.759 z późn. zm.);

7.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);

8.Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ( teks jednolity Dz.U. z 2012r poz.1015)

9. Znajomość zagadnień w zakresie przygotowania i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Funduszy UE oraz innych mechanizmów finansowych.

10. Biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office.

11.Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność zarządzania personelem, skuteczność w podejmowaniu decyzji, myślenie strategiczne.

12. Dyspozycyjność,

13. Wysoka kultura osobista.

 

Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 
3. Zakres obowiązków

1. Realizacja celu funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych w jednostce w zakresie:

a) obsługi finansowo-księgowa organizacji,

b) monitorowania realizacji budżetu,

c) obsługi administracyjna organizacji w zakresie sprzętu biurowego i pomieszczeń biurowych, floty samochodowej, systemów IT, archiwum,

d) tworzenia zarządzeń i wytycznych wewnętrznych, przygotowywanie projektów uchwał,

e) rozpatrywania skarg, interpelacji oraz spraw odszkodowawczych,

f) pozyskiwania i obsługi funduszy pozabudżetowych,

g) prowadzenia i aktualizacji baz danych:

-systemu finansowo-księgowego do bieżącej obsługi funkcjonowania ZIKiT;

-zawierających zadania budżetowe wraz z ich kompleksową obsługą finansową (zaangażowanie, wykonanie, wolne środki) oraz szczegółową realizację budżetu ;

-zawierających pełną ewidencję składników majątkowych ZIKiT wraz ze szczegółowym zarządzaniem (inwentaryzacje, znakowanie, likwidacja itp.), będących własnością ZIKiT (bez ewidencji księgowej realizowanej przez system FK)- OPTIest (OPTIDATA).

-zawierających dane niezbędne do windykacji wszelkich należności z tytułu opłat dodatkowych, zaległości w opłatach na rzecz GMK itp.- SYSTEmEG.

-aktualizacja Głównego Rejestru Umów i Aneksów w zakresie niezbędnych danych

oraz dokumentacji;

-aktualizacja bazy danych spraw bieżących o wymagane opinie, uzgodnienia branżowe, realizowanych przez Wydział Obsługi Klienta – EOD (ZSZI),

poprzez:

1) nadzorowanie, organizowanie i koordynację prac komórek organizacyjnych bezpośrednio sobie podporządkowanych, w tym: sprawowanie nadzoru w zakresie celowości, rzetelności, efektywności wydatkowania środków na realizację powierzonych zadań

2) zarządzanie strukturą wydatków (wydatki rzeczowe, wydatki osobowe) i optymalizacja wysokości realizacji budżetu w podporządkowanych Wydziałach

3) zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów prawa przez pracowników podległych komórek organizacyjnych.

 
4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.

b) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy

z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,

c) Miejsce pracy: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu ,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego,

- praca wymaga pełnej gotowości i dyspozycyjności,

e) Maksymalne wynagrodzenie miesięczne brutto od 4000,00 do 6750,00 zł + dodatek funkcyjny do

2200,00 zł + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT.

 5. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy(do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie,

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego,

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

f)kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”,

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref.05-13" - w terminie do dnia 31.07.2013r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 
7. Ilość etatów
1 etat

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNEDyrekto Jerzy Marcinko

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych