BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Inspektor w Zespole Organizacji – 1 etat

(Nr ref. 04-13)

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe magisterskie: prawo lub administracja,

c) staż pracy minimum 2 lata na podobnym stanowisku .

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu :

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.

poz. 1137, 1448 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 260);

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r.

poz. 267),

- ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 270);

- zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w praktyce;

- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223

poz.1458 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594);

h) znajomość :

- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie,

i) biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office,

j) umiejętność praktycznej interpretacji i stosowania przepisów prawa

k) zdolność analitycznego myślenia,

l) odporność na stres,

l) umiejętność pracy w zespole,

ł) dyspozycyjność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania

test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

 

 

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%

 

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Przygotowanie projektów aktów kierowania wewnętrznego, pełnomocnictw dla pracowników ZIKiT oraz podmiotów współpracujących z jednostką,

b) rozpatrywanie skarg, wezwań do usunięcia naruszenia prawa, interpelacji i wniosków o dostęp

do informacji,

c) rozpatrywanie wniosków podmiotów współpracujących z jednostką o wystawienie listów referencyjnych,

d) rozpatrywanie wniosków i pism Urzędu Miasta Krakowa i innych podmiotów,

e) nadzór nad stosowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego w ZIKiT.

 

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) miejsce pracy: Zespół Organizacji , Kraków , ul. Centralna 53;

d) opis stanowiska pracy:

- praca w systemie podstawowym od pon. do pt. w godz. 7:30 - 15:30,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu

e) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2400,00 zł do 3200,00zł brutto

+ dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT ;

 

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 

 

 

 

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 04-13" - w terminie do dnia 29.07.2013r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (12) 616-74-01

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Dyrektor Jerzy Marcinko

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Organizacji