BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Specjalista w Zespole Utrzymania Nieruchomości – 1 etat

(Nr ref. 02-13)

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia z zakresu zespołu kierunków studiów

technicznych,

c) staż pracy co najmniej 4 lata.

 

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) doświadczenie w budowie dróg lub ścieżek rowerowych lub inżynierii ruchu,

b) umiejętność sporządzania projektów organizacji ruchu,

c) znajomość standardów technicznych infrastruktury rowerowej,

d) znajomość infrastruktury rowerowej miasta Krakowa,

e) znajomość topografii miasta Krakowa,

f) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

g) znajomość przepisów z zakresu :

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich

umieszczania na drogach (z dnia 23 grudnia 2003 r. Dz.U.2003 Nr 220 poz.2181 z późn. zm.)

- Prawa Ruchu Drogowego (z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.);

- Prawa Budowlanego ( ustawa 7.07.1994 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98

poz. 1071 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223

poz.1458 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.);

h) znajomość :

- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie,

i) znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office,

j) zdolność analitycznego myślenia,

k) umiejętność pracy w zespole,

l) dyspozycyjność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) kontrola stanu technicznego oraz oznakowania ścieżek rowerowych i tras rowerowych,

b) zlecanie prac naprawczych w zakresie stanu technicznego i oznakowania,

c) uczestnictwo w naradach, spotkaniach ze środowiskami rowerowymi oraz udział w zespole

ds. audytu rowerowego,

d) prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanu technicznego ścieżek i ich oznakowanie,

e) przygotowanie wniosków budżetowych o środki na utrzymanie i oznakowanie ścieżek i tras rowerowych,

f) prowadzenie działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa na utrzymywanych ścieżkach i trasach rowerowych,

g) opiniowanie projektów w zakresie ścieżek i tras rowerowych.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) miejsce pracy: Zespół Utrzymania Nieruchomości, Kraków ul. Za Torem 22;

d) opis stanowiska pracy:

- praca w systemie podstawowym od pon. do pt. w godz. 7:30 - 15:30,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie związana

z realizacją zadań wynikających z zakresu obowiązków,

- realizowanie przypisanego zakresu czynności wymaga prowadzenia samochodu osobowego,

- praca wymaga pełnej gotowości i dyspozycyjności,

e) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2500,00 zł do 3400,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT ;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 02-13" - w terminie do dnia 29.07.2013 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Dyrektor Jerzy Marcinko

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Utrzymania Nieruchomości