BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych
DYREKTOR

ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

31 – 510 Kraków, ul. Rakowicka 26

 OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor - 1 etat

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZCK, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.),

b) wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: administracja publiczna, ekonomia, prawo, marketing, zarządzanie,

c) staż pracy – minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

 

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość ustawy o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,

b) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

c) zdolności rozwiązywania problemów,

d) umiejętność redagowania pism,

e) umiejętność argumentowania i analitycznego myślenia,

f) samodzielność, komunikatywność,

g) umiejętność pracy w zespole,

h) obsługa komputera

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

3. Zakres obowiązków

a) przeprowadzanie kontroli polegającej na badaniu i porównaniu stanu faktycznego ze stanem wymaganym w ZCK w zakresie:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

b) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli,

c) kontrolowanie terminowego udzielania odpowiedzi na zalecenia pokontrolne oraz wykonywanie czynności sprawdzających ich realizację,

d) koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w ZCK,

e) prowadzenie spraw związanych z terminarzem spotkań Dyrektora ZCK w sprawie skarg i wniosków ston wraz z przygotowaniem kompletu akt sprawy,

f) prowadzenie nadzoru nad terminową realizacją zadań stałych, terminowych, bieżących, obowiązującej sprawozdawczości, ustaleń podjętych na naradach, innych należących do właściwości działu,

g) pełnienie zastępstwa w okresie nieobecności w pracy pracownika sekretariatu Dyrektora ZCK,

h) wykonywanie innych zadań i obowiązków wynikających z Regulaminu Organizacyjnego w zakresie dotyczącym Działu Organizacji, zleconych przez Dyrektora lub Kierownika Działu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- wymiar czasu pracy – 1 etat

- płaca zasadnicza zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń w przedziale od 1550,00 – 2750,00 zł brutto miesięcznie + dodatek za staż pracy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem ZCK

- osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej (art. 16, ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz. U. Nr 223, poz.1458, ze zm.) w trakcie zawartej umowy o pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, odbywają służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

 

- Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań

Godziny pracy stałe (7:30 – 15:30). Pracownik wykonuje czynności związane z pracą przy biurku i komputerze oraz w jednostkach organizacyjnych ZCK zlokalizowanych na na terenie Krakowa.

 

- Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Na terenie jednostki pracownik porusza się drogami komunikacyjnymi wewnątrz budynku: korytarze, klatki schodowe - schody, przejścia. Realizując czynności kontrolne w jednostkach organizacyjnych ZCK pracownik przemieszcza się za pomocą środków komunikacji zbiorowej (np. tramwaj, autobus).

 

5. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie lub w Dziale Spraw Pracowniczych ZCK)

b) kopia dowodu osobistego,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia),

e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

(Osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego);

h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu , w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym ZCK lub wysłać pocztą na adres: ul. Rakowicka 26, 31 – 510 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – Inspektor”.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 lipca 2013 roku.

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną do ZCK po tym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do następnego etapu naboru kandydaci będą informowani telefonicznie na podany numer w dokumentach aplikacyjnych.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZCK (www.bip.krakow.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26.

 

7. Ilość etatów
1 etatDyrektor - DOROTA IWANICKA

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych (3)