BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor w Zespole Umów i Zamówień – 1 etat


1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;
b) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze;
c) minimum 2- letni staż pracy;

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe

a) Minimum 6-miesięczne doświadczenie w obszarze zamówień publicznych.

b) Ukończone kursy, szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

c) Znajomość przepisów z zakresu :

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

poz.759 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. 2005 nr 14 poz.114 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240

z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.

Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223

poz.1458 z późn. zm.);

d) Znajomość :

- struktury oraz statutu ZIKiT w Krakowie.

e) Znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office.

f) Umiejętność pracy w zespole.

g) Dyspozycyjność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

 
3. Zakres obowiązków

1. Pomoc w zamawianiu usług, nabywaniu dostaw i zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i rozporządzeniami wykonawczymi oraz innymi przepisami powiązanymi.

2. Przygotowywanie propozycji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako członek komisji (sekretarz) z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, w ścisłej współpracy z działami merytorycznymi i pozostałymi członkami komisji przetargowej.

3. Pomoc w przygotowywaniu materiałów mających na celu rozpatrzenie ewentualnych odwołań do UZP.

4. Przygotowywanie propozycji umów po przetargach i dążenie do terminowego ich podpisywania.

5. Przygotowywanie propozycji wniosków do księgowości o zwrot wadium po wyborze oferty (unieważnieniu) oraz po podpisaniu umowy.

 
4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej;

c) Miejsce pracy: Zespół Umów i Zamówień, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym czasie pracy od pon. do pt. w godz. 7:30 - 15:30,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu;

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2400,00 zł do 2800 ,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZIKiT ;

 
5. Wymagane dokumenty:

a) Kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZIKiT) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

e) Kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

f) W przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

g) Kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

h) Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

i) Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) Podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

k) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

l) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 01-13" - w terminie do dnia 22.07.2013 r. Decyduje data wpływu do ZIKiT. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIKiT oraz na stronie Internetowej ZIKiT(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-74-01

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 
7. Ilość etatów
1 etat

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE


Dyrektor Jerzy Marcinko

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Umów i Zamówień